Privacybeleid

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Gegevensbeschermingsverordening) (hierna "de Verordening" of "AVG") legt de verwerkingsverantwoordelijke de verplichting op om de betrokkene alle informatie te verstrekken waarnaar wordt verwezen in de artikelen 13 en 14 en alle kennisgevingen op grond van de artikelen 15 tot 22 en 34 met betrekking tot verwerking, in een beknopte, transparante, begrijpelijke en en in een gemakkelijk toegankelijke vorm, duidelijk en eenvoudig geformuleerd, vooral als het gaat om informatie specifiek voor het kind. Op verzoek van de betrokkene kan de informatie ook mondeling worden verstrekt, mits de betrokkene zijn identiteit heeft bewezen.

Aangezien persoonsgegevens ook worden verwerkt in verband met de werking van de website www.pornann.com, in overeenstemming met de relevante wetgeving van de Slowaakse Republiek en de wetgeving van de Europese Unie, de verantwoordelijke voor de verwerking zijn informatieverplichting nakomt en de betrokkene door middel van dit document op de hoogte stelt van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens.

1. Basisconcepten

Operator

Website-exploitant www.pornann.com (de "Website").

De verwerkingsverantwoordelijke gaat verder met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Verordening en Wet nr. 18/2018 Coll. over de bescherming van persoonsgegevens en over de wijziging van bepaalde regelgeving (hierna de "Wet").
Gezien de omvang en het onderwerp van zijn werkzaamheden is de exploitant niet verplicht een verantwoordelijke aan te wijzen op grond van artikel 44 van de wet. Als u als betrokkene vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u de exploitant schrijven op het volgende e-mailadres: info@pornann.com.

Getroffen persoon

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die door de exploitant zou worden verwerkt. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator:

 • Voornaam, achternaam, geboortedatum,
 • Identificatienummer - geboortenummer, ID-kaartnummer, locatiegegevens (adres),
 • Genetische gegevens met betrekking tot erfelijke of verworven genetische eigenschappen van een natuurlijk persoon
 • gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van de betrokkene die informatie verschaffen over de vroegere, huidige of toekomstige lichamelijke of geestelijke gezondheid van de betrokkene,
 • gegevens die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon,
 • Online identifier - Aan individuen kunnen online identifiers worden toegewezen die hun apparaten, applicaties, tools en protocollen (IP-adres, cookies of andere identifiers) leveren.

Voor de doeleinden van dit document is de betrokkene een natuurlijke persoon - een bezoeker van de website van de exploitant, of een andere natuurlijke persoon die zijn persoonlijke gegevens aan de exploitant heeft verstrekt.

Persoonlijke informatie

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens is de bewerking of reeks bewerkingen waarbij persoonsgegevens of bestanden met persoonsgegevens betrokken zijn, zoals het verwerven, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, verwerken of wijzigen, zoeken, doorbladeren, exploiteren, verzenden, verspreiden of anderszins, hergroeperen of combineren, beperken, wissen of verwijderen ervan, al dan niet geautomatiseerd.

Rechtsgrond

De verwerkingsverantwoordelijke is alleen gerechtigd om persoonsgegevens te verwerken als een van de door de AVG vastgestelde rechtsgronden dit toestaat. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens op een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden,
 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is.
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke,
 • Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
 • Verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van legitieme belangen die worden nagestreefd door de controller of een derde partij.

Bewaartermijn

In het algemeen zal de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokken personen alleen opslaan:

 • voor de periode die nodig is voor het betreffende doel,
 • voor zover redelijkerwijs nodig om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of zoals gepast in verband met de relevante beperkingsbepalingen.

2. Persoonsgegevens en het doel van hun verwerking

Verwerking van persoonsgegevens voor contactformulierdoeleinden:

 1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:
  - het verzenden van vragen en suggesties.
 2. Omvang van de verwerkte persoonsgegevens:
  - Naam, e-mailadres.
 3. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens:
  Artikel 6 1 letter a) AVG - de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  De betrokkene heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken voor het invullen van het contactformulier, schriftelijk naar de maatschappelijke zetel van de exploitant of naar het e-mailadres info@pornann.com. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.
 4. Bewaartermijn:
  - gaat 1 jaar mee.
 5. Ontvangers van persoonlijke gegevens:
  - de exploitant verstrekt persoonsgegevens aan een overheidsinstantie die persoonsgegevens verwerkt op basis van een speciale verordening of internationale overeenkomst waaraan de Slowaakse Republiek is gebonden.

3. Koekjes

Wij verwerken cookies op wettelijke basis in overeenstemming met artikel 6 (1). 1 letter a) AVG - de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
De betrokkene heeft het recht om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens via cookies op elk moment in te trekken door op de link "Cookie-instellingen" onderaan de website te klikken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

De website van de exploitant maakt gebruik van cookies om de noodzakelijke functionaliteit te garanderen, maar ook om de website van de exploitant aantrekkelijker te maken, gebruikersinstellingen te onthouden en statistische informatie over gebruikers te verzamelen.

Google Analytics

De exploitant maakt ook gebruik van Google Analytics in verband met cookies, waarmee hij het gebruikersgedrag analyseert om de functionaliteit van de website te optimaliseren. De exploitant gebruikt Google Analytics met de functie "IP-anonimisering" geactiveerd.

Voor meer informatie over alle cookies die door de exploitant worden gebruikt, zie het gedeelte Informatie over cookieverwerking , dat een integraal onderdeel is van dit document.

4. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om van de exploitant te vragen:

op schriftelijk verzoek

 • Bevestigen of er al dan niet persoonlijke informatie over u wordt verwerkt.
 • in een algemeen begrijpelijke vorm, informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het informatiesysteem voor zover geïdentificeerd door de verantwoordelijke en de (eventuele) tussenpersoon; het doel van de verwerking van persoonsgegevens; een lijst of omvang van de verwerkte persoonsgegevens; een indicatie van het vrijwillig karakter of de verplichting tot het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens, de geldigheidsduur van de toestemming of de melding die de wet oplegt aan de verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens; derden indien aan hen persoonsgegevens moeten worden verstrekt; de kring van ontvangers indien persoonsgegevens aan hen ter beschikking moeten worden gesteld; de vorm van openbaarmaking van persoonsgegevens indien persoonsgegevens openbaar moeten worden gemaakt; derde landen indien persoonsgegevens naar die landen moeten worden overgedragen,
 • Nauwkeurige informatie in een algemeen begrijpelijke vorm over de bron waaruit de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens heeft verkregen voor verwerking.
 • Een lijst van persoonsgegevens die in een algemeen begrijpelijke vorm worden verwerkt
 • correctie of vernietiging van de onjuiste, onvolledige of verouderde persoonsgegevens die het onderwerp zijn van verwerking,
 • Verwijdering van persoonsgegevens waarvan de verwerking is beëindigd; als officiële documenten met persoonsgegevens worden verwerkt, kan zij om teruggave vragen,
 • Verwijdering van persoonsgegevens die worden verwerkt als de wet wordt overtreden
 • Blokkering van persoonsgegevens wegens intrekking van toestemming vóór de vervaldatum, indien de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming.

De betrokkene kan het verzoek of informatie over het lekken van persoonsgegevens of andere ernstige feiten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke richten aan de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende e-mailadres: info@pornann.com.

Recht op toegang tot persoonlijke informatie

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te laten bevestigen of hij of zij hem betreffende persoonsgegevens verwerkt. Als de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, heeft de betrokkene het recht om toegang te krijgen tot deze en andere informatie over het doel van de verwerking, de categorie van verwerkte persoonsgegevens, aan wie ze zijn of zullen worden verstrekt, met name de ontvanger in een derde land of een internationale organisatie mogelijk; indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over de redelijke waarborgen die wettelijk vereist zijn, de bewaartermijn van persoonsgegevens; indien dit niet mogelijk is, informatie over de criteria voor de vaststelling ervan, het recht om de correctie van persoonsgegevens te vragen, de verwijdering of beperking van de verwerking ervan, of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, het recht om een ​​procedure in te leiden tegen bescherming van persoonsgegevens, bronnen van persoonsgegevens als ze geen persoonsgegevens van u hebben verkregen, het bestaan ​​van geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dergelijke persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een persoon te evalueren, met name prestaties, werkomstandigheden, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing . In dergelijke gevallen verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bijzondere informatie over de gevolgde procedure en over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking van persoonsgegevens voor de betrokkene. De ondernemer is verplicht om persoonsgegevens die hij verwerkt te verstrekken. De verwerkingsverantwoordelijke kan voor het herhaaldelijk verstrekken van persoonsgegevens een redelijke vergoeding in rekening brengen, overeenkomend met de administratieve kosten. De exploitant is verplicht u persoonsgegevens te verstrekken op de door u gewenste wijze. Het recht om persoonsgegevens te verkrijgen mag geen afbreuk doen aan de rechten van andere natuurlijke personen.

Recht op correctie van persoonlijke informatie

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging onjuiste persoonlijke gegevens die hem betreffen te laten corrigeren. Afhankelijk van het doel van de verwerking van persoonsgegevens heeft hij het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op gronden die verband houden met een specifieke situatie als de verantwoordelijke profilering uitvoert of persoonsgegevens verwerkt op de volgende rechtsgronden:

 • de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend,
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij.

De verwerkingsverantwoordelijke mag de persoonsgegevens van de betrokkene niet verder verwerken, tenzij hij of zij de noodzakelijke gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van persoonsgegevens aantoont die zwaarder wegen dan zijn of haar rechten of belangen of de gronden voor het uitoefenen van een rechtsvordering. De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op direct marketing, met inbegrip van profilering, voor zover deze betrekking heeft op direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, mag de verwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens verder verwerken voor directmarketingdoeleinden. De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, indien zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk, historisch onderzoek of statistische doeleinden, behalve wanneer de verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk om redenen van algemeen belang.

Recht om persoonlijke informatie te wissen (recht om te "vergeten")
De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld te laten verwijderen. Als u de verwerkingsverantwoordelijke verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht deze in de volgende gevallen te verwijderen:

 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verkregen of anderszins zijn verwerkt.
 • de betrokkene trekt de toestemming in waaronder de verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens verwerkt en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens,
 • betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens en weegt niet op tegen legitieme redenen voor de verwerking van persoonsgegevens of zal bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering voor zover deze betrekking heeft op direct marketing,
 • Persoonlijke informatie wordt illegaal verwerkt.
 • De reden voor de verwijdering is het voldoen aan een wettelijke verplichting,
 • persoonsgegevens zijn verkregen in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij volgens § 15 par. 1. De wet.

Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokkene heeft bekendgemaakt en verplicht is deze te wissen in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, is hij ook verplicht om andere verwerkingsverantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken, te informeren, rekening houdend met de beschikbare technologie en kosten, zodat dat die verwerkingsverantwoordelijken de verwijzingen naar persoonsgegevens en hun kopieën of afschrijvingen verwijderen.

De exploitant is niet verplicht om persoonlijke gegevens indien nodig te verwijderen

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op informatie uit te oefenen,
 • om te voldoen aan een verplichting op grond van een wet of een internationaal verdrag of om een ​​taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de exploitant is verleend,
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid,
 • voor archiveringsdoeleinden, voor wetenschappelijke doeleinden, voor historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, wanneer het wissen het onmogelijk of ernstig moeilijk zal maken om de doeleinden van een dergelijke verwerking te bereiken, of
 • om een ​​juridische claim in te dienen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te laten beperken indien

 • betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens; de verwerkingsverantwoordelijke beperkt de verwerking van zijn persoonsgegevens tot de periode van verificatie van hun juistheid,
 • De verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens is onwettig en in plaats van te worden gewist, zal de betrokkene verzoeken om het gebruik ervan te beperken.
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft geen persoonsgegevens meer nodig voor de verwerking van persoonsgegevens, maar de betrokkene heeft ze nodig om een ​​rechtsvordering uit te oefenen, of
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke zal de verwerking van persoonsgegevens beperken totdat is geverifieerd dat de legitieme redenen van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan de legitieme redenen van de betrokkene.

Als de verwerking van persoonsgegevens is beperkt, mag de verwerkingsverantwoordelijke, naast de opslag, persoonsgegevens alleen verwerken met toestemming van de betrokkene of met het oog op het doen gelden van een rechtsvordering, voor de bescherming van personen of om redenen van publiek belang. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de betrokkene te informeren voordat de beperking van de verwerking van persoonsgegevens wordt opgeheven.

Meldingsplicht tot correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke is verplicht de ontvanger (iedereen aan wie de persoonsgegevens van de betrokkene zijn verstrekt) op de hoogte te stellen van de correctie van persoonsgegevens, het wissen van persoonsgegevens of beperkingen op de verwerking van persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredige inspanning vereist. Indien de betrokkene daarom verzoekt, stelt de exploitant hem op de hoogte van die ontvangers.

Recht op overdracht van persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffende de betrokkene, die hij/zij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, heeft hij/zij het recht te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Tegelijkertijd heeft hij het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch mogelijk en als de verwerking van uw persoonsgegevens geautomatiseerd (dwz elektronisch) gebeurt, terwijl de persoonsgegevens ofwel worden verwerkt

 • Met toestemming.
 • als de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd,
 • of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van een precontractuele maatregel op verzoek.

Dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten van anderen. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht om persoonsgegevens te verwijderen. Het recht op overdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is verleend.

Het recht om privacyprocedures te starten

In het geval dat de betrokkene rechtstreeks zou worden geraakt door zijn/haar rechten die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens op grond van artikel 100 van de wet, heeft hij/zij het recht om een ​​voorstel in te dienen om een ​​procedure met betrekking tot persoonsgegevens te starten bescherming. Het doel van de procedure is om vast te stellen of de rechten van natuurlijke personen zijn geschonden bij de verwerking van hun persoonsgegevens of de wet is geschonden en, indien tekortkomingen worden geconstateerd, zo nodig en opportuun, herstelmaatregelen of boetes op te leggen voor het overtreden de wet. Het Bureau publiceert een model van het voorstel op zijn website. Het verzoek om een ​​procedure in te leiden moet bewijs bevatten ter ondersteuning van de beweringen in het voorstel en een kopie van het document of ander bewijsmateriaal waaruit het recht van de verwerkingsverantwoordelijke blijkt (recht op toegang tot persoonsgegevens, recht om correctie van persoonsgegevens te verzoeken, recht op persoonsgegevens te wissen of te beperken, het recht op doorgifte van persoonsgegevens), indien een dergelijk recht door de betrokkene is uitgeoefend, of een Bovenstaande rechten (naast het recht om procedures voor de bescherming van persoonsgegevens in te leiden) kunnen per e-mail of schriftelijk worden uitgeoefend door de verwerkingsverantwoordelijke die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke kan ook op de hoogte worden gebracht van het lekken van persoonsgegevens of andere ernstige feiten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

Als de betrokkene vermoedt dat zijn of haar persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kan hij of zij een verzoek om een ​​procedure voor de bescherming van persoonsgegevens indienen bij:

Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek
met maatschappelijke zetel te Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

of neem contact op met het kantoor via de website http://www.dataprotection.gov.sk .

Indien de betrokkene niet over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, kunnen zijn of haar rechten worden uitgeoefend door een wettelijke vertegenwoordiger. Als de betrokkene niet in leven is, kunnen zijn of haar rechten op grond van deze wet worden uitgeoefend door een naaste.
De verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek van de betrokkene op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kosteloos in behandeling nemen, behoudens betaling tot een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van de redelijkerwijs gemaakte materiële kosten in verband met het maken van kopieën, het leveren van technische media en het verzenden van informatie naar de gegevens onderwerp, tenzij een bijzondere wet anders bepaalt. De exploitant is verplicht het verzoek van de betrokkene uiterlijk 30 dagen na de datum van levering van het verzoek schriftelijk in behandeling te nemen. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene en het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek onverwijld schriftelijk in kennis van eventuele beperkingen van de rechten van de betrokkene op grond van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

5. Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie

De exploitant verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derde landen of internationale organisaties.

6. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

U hebt als betrokkene het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en dat rechtsgevolgen heeft die hem of haar treffen of op soortgelijke wijze treffen.
De verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering bij het verwerken van persoonsgegevens voor een van de bovengenoemde doeleinden.

7. Bewaring en bescherming van persoonsgegevens

De websitebeheerder neemt de bescherming van persoonsgegevens op verantwoorde en serieuze wijze. Het behandelt persoonlijke gegevens als vertrouwelijk in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en dit document.

De exploitant verwerkt persoonsgegevens handmatig of met behulp van elektronische systemen. De verwerkingsverantwoordelijke heeft alle noodzakelijke en noodzakelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen genomen om de juistheid en tijdigheid van persoonsgegevens te waarborgen, evenals om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging en om het niveau van persoonsgegevens te maximaliseren gegevensbescherming. br /> Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd veranderen. Zij zal alle wijzigingen met betrekking tot dit document op de website publiceren en de personen van wie zij de persoonsgegevens verwerkt, informeren alvorens wijzigingen aan te brengen. Vraag, indien wettelijk vereist, de toestemming van de betrokken persoon voordat u wijzigingen aanbrengt in dit document.