Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) nakłada na administratora obowiązek przekazania osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 oraz wszelkich zawiadomień na podstawie art. 15-22 i 34 dotyczących przetwarzania, w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, sformułowanej jasno i prosto, zwłaszcza w przypadku informacji przeznaczonych specjalnie dla dziecka. Jeśli osoba zainteresowana tego zażąda, informacje mogą być również przekazane ustnie, pod warunkiem, że dana osoba udowodniła swoją tożsamość.

Ponieważ dane osobowe są również przetwarzane w związku z działaniem strony internetowej www.pornann.com, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Republiki Słowackiej i ustawodawstwa Unii Europejskiej, administrator wypełnia swój obowiązek informacyjny i informuje osobę, której dane dotyczą, o warunkach przetwarzania danych osobowych za pomocą tego dokumentu.

1. Podstawowe pojęcia

Operator

Operator witryny www.pornann.com („Witryna”).

Administrator postępuje z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów (zwana dalej „Ustawą”).
Z uwagi na zakres i przedmiot swojej działalności operator nie jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej zgodnie z § 44 ustawy. Jeśli jako osoba zainteresowana masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do operatora na następujący adres e-mail: info@pornann.com.

Osoba, której dotyczy problem

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą operator rzekomo przetwarza. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora:

 • Imię, nazwisko, data urodzenia,
 • Numer identyfikacyjny - numer urodzenia, numer dowodu osobistego, dane o lokalizacji (adres),
 • Dane genetyczne dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej
 • dane dotyczące stanu zdrowia osoby, której dane dotyczą, które dostarczają informacji o przeszłym, obecnym lub przyszłym zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby, której dane dotyczą,
 • dane specyficzne dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej,
 • Identyfikator online — osobom fizycznym można przypisać identyfikatory online, które zapewniają ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły (adres IP, pliki cookie lub inne identyfikatory).

Na potrzeby niniejszego dokumentu podmiotem danych jest osoba fizyczna - osoba odwiedzająca stronę internetową operatora lub inna osoba fizyczna, która przekazała operatorowi swoje dane osobowe.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych to operacja lub zestaw operacji dotyczących danych osobowych lub plików danych osobowych, takich jak pozyskiwanie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, przetwarzanie lub zmiana, wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób, przegrupowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub usuwanie, zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany.

Podstawa prawna

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych tylko wtedy, gdy pozwala na to jedna z podstaw prawnych ustanowionych przez RODO. Administrator przetwarza dane osobowe na jednej lub kilku z następujących podstaw prawnych:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora,
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

Okres przechowywania

Zasadniczo administrator przechowuje dane osobowe tylko zainteresowanych osób:

 • przez okres niezbędny do realizacji danego celu,
 • w zakresie zasadnie niezbędnym do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów lub w stosownych przypadkach w związku z odpowiednimi postanowieniami dotyczącymi ograniczeń.

2. Dane osobowe i cel ich przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych do celów formularza kontaktowego:

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:
  - wysyłanie wszelkich pytań i sugestii.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  - Imię i nazwisko, adres e-mail.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Artykuł 6 1 litera a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia formularza kontaktowego, pisemnie na adres siedziby operatora lub na adres e-mail info@pornann.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Okres przechowywania:
  - trwa 1 rok.
 5. Odbiorcy danych osobowych:
  - operator przekazuje dane osobowe organowi publicznemu, który przetwarza dane osobowe na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którymi Republika Słowacka jest związana.

3. Pliki cookie

Przetwarzamy pliki cookie na podstawie prawnej zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą plików cookies poprzez kliknięcie w link „Ustawienia plików cookies” znajdujący się na dole strony. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Strona operatora wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia niezbędnej funkcjonalności, a także uatrakcyjnienia strony operatora, zapamiętania ustawień użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o użytkownikach.

Google Analytics

Operator korzysta również z Google Analytics w związku z plikami cookies, za pomocą którego analizuje zachowania użytkowników w celu optymalizacji funkcjonalności serwisu. Operator korzysta z Google Analytics z włączoną funkcją „anonimizacji IP”.

Więcej informacji na temat wszystkich plików cookie używanych przez operatora można znaleźć w sekcji Informacje o przetwarzaniu plików cookie, która jest integralną częścią tego dokumentu.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od operatora:

na pisemny wniosek

 • Potwierdź, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe.
 • w ogólnie zrozumiałej formie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym w zakresie wskazanym przez administratora i pośrednika (jeżeli występuje); cel przetwarzania danych osobowych; wykaz lub zakres przetwarzanych danych osobowych; wskazanie dobrowolności lub obowiązku podania żądanych danych osobowych, okresu ważności zgody lub powiadomienia, jakie przepisy prawa nakładają na obowiązek podania danych osobowych; osobom trzecim, jeżeli mają zostać im przekazane dane osobowe; krąg odbiorców, jeżeli dane osobowe mają być im udostępnione; forma udostępnienia danych osobowych w przypadku ujawnienia danych osobowych; krajów trzecich, jeśli dane osobowe mają być przekazywane do tych krajów,
 • Dokładne informacje w ogólnie zrozumiałej formie o źródle, z którego administrator pozyskał dane osobowe do przetwarzania.
 • Lista przetwarzanych danych osobowych w ogólnie zrozumiałej formie
 • sprostowania lub zniszczenia jego nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania,
 • Usunięcie danych osobowych, których przetwarzanie zostało zakończone; jeśli przetwarzane są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, może zażądać ich zwrotu,
 • Utylizacja przetwarzanych danych osobowych w przypadku naruszenia prawa
 • Blokowanie danych osobowych z powodu cofnięcia zgody przed jej upływem, jeśli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody.

Osoba zainteresowana może skierować wniosek lub informację o wycieku danych osobowych lub innych poważnych faktach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora do administratora na następujący adres e-mail: info@pornann.com.

Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli administrator przetwarza dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do nich oraz innych informacji o celu ich przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, komu zostały lub mają zostać przekazane, w szczególności odbiorcy możliwe w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o uzasadnionych gwarancjach wymaganych przez prawo, okresie przechowywania danych osobowych; jeżeli nie jest to możliwe, informację o kryteriach jej ustalenia, prawie żądania sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie wszczęcia postępowania w sprawie ochrona danych osobowych, źródła danych osobowych, jeżeli nie uzyskaliśmy od Ciebie danych osobowych, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. Profilowanie to każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących danej osoby, w szczególności wydajności, warunków pracy, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, rzetelności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się . W takich przypadkach administrator udziela osobie, której dane dotyczą, szczególnej informacji o zastosowanym trybie oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą. Operator jest zobowiązany do podania danych osobowych, które przetwarza. Za wielokrotne podanie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, odpowiadającą kosztom administracyjnym. Operator jest zobowiązany do udostępnienia Ci danych osobowych w sposób przez Ciebie wymagany. Prawo do uzyskania danych osobowych nie może negatywnie wpływać na prawa innych osób fizycznych.

Prawo do poprawiania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby administrator bez zbędnej zwłoki poprawił nieprawidłowe dane osobowe jej dotyczące. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeżeli administrator dokonuje profilowania lub przetwarza dane osobowe z następujących podstaw prawnych:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Administrator nie może dalej przetwarzać danych osobowych osoby, której dane dotyczą, chyba że wykaże niezbędny prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych, który przeważa nad jego prawami lub interesami lub podstawami do dochodzenia roszczenia prawnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dotyczy to marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, administrator nie może dalej przetwarzać danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeżeli jej dane osobowe są przetwarzane w celach naukowych, historycznych lub statystycznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie dane osobowe są niezbędne ze względu na interes publiczny.

Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do „zapomnienia”)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora usunięcia danych osobowych jej dotyczących bez zbędnej zwłoki. W przypadku żądania od administratora usunięcia danych osobowych, administrator jest zobowiązany do ich usunięcia w następujących przypadkach:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w jakim zostały uzyskane lub w inny sposób przetwarzane.
 • osoba zainteresowana cofa zgodę, na podstawie której administrator przetwarza jej dane osobowe i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych,
 • zainteresowany sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych i nie przeważa nad uzasadnionymi przyczynami przetwarzania danych osobowych lub wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim dotyczy to marketingu bezpośredniego,
 • Dane osobowe są przetwarzane nielegalnie.
 • Powodem usunięcia jest wypełnienie obowiązku prawnego,
 • dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z § 15 ust. 1. Prawo.

Jeżeli administrator ujawnił dane osobowe osoby, której dane dotyczą i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z powyższymi warunkami, jest również zobowiązany do poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty, tak że ci administratorzy usuną odniesienia do danych osobowych i ich kopie. lub amortyzację.

Operator nie jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych w razie potrzeby

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi lub prawa do informacji,
 • w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z prawa lub umowy międzynarodowej lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej operatorowi,
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • do celów archiwalnych, do celów naukowych, do celów badań historycznych lub do celów statystycznych, gdy usunięcie prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
 • w celu dochodzenia roszczenia prawnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeśli

 • kwestionuje dokładność Twoich danych osobowych; administrator ogranicza przetwarzanie swoich danych osobowych do okresu weryfikacji ich prawidłowości,
 • Przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia danych osoba, której dane dotyczą, zażąda ograniczenia ich wykorzystania.
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu przetwarzania danych osobowych, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich w celu dochodzenia roszczenia prawnego, lub
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych;
 • Administrator ogranicza przetwarzanie danych osobowych, dopóki nie zostanie zweryfikowane, że uzasadnione powody po stronie administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone, oprócz przechowywania, administrator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu dochodzenia roszczenia prawnego, w celu ochrony osób lub z przyczyn interes publiczny. Administrator ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą, przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek zgłaszania w celu poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Administrator ma obowiązek powiadomić odbiorcę (każdy, komu przekazano dane osobowe osoby, której dane dotyczą) o sprostowaniu danych osobowych, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Jeśli osoba zainteresowana tego zażąda, operator poinformuje ją o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą, które dostarczyła administratorowi, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jednocześnie ma on prawo przekazać te dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany (tj. elektronicznie), przy czym dane osobowe są przetwarzane albo

 • Za zgodą.
 • jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • lub są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest zainteresowana osoba, lub do wykonania na żądanie środka przedumownego.

To prawo nie może negatywnie wpływać na prawa innych osób. Skorzystanie z prawa do przenoszenia nie wpływa na prawo do usunięcia danych osobowych. Prawo do przenoszenia nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do wszczęcia postępowania w sprawie prywatności

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, byłaby bezpośrednio dotknięta przysługującymi jej prawami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie art. 100 ustawy, ma ona prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie danych osobowych ochrona. Celem postępowania jest ustalenie, czy przy przetwarzaniu ich danych osobowych zostały naruszone prawa osób fizycznych lub przepisy prawa, a w przypadku stwierdzenia uchybień, jeżeli jest to konieczne i celowe, nałożenie środków naprawczych lub grzywny za naruszenie prawo. Urząd publikuje wzór wniosku na swojej stronie internetowej. Wniosek o wszczęcie postępowania musi zawierać dowody na poparcie zarzutów postawionych we wniosku oraz kopię dokumentu lub innego dowodu potwierdzającego uprawnienia administratora (prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych), jeżeli z takiego prawa skorzystała osoba, której dane dotyczą, lub Powyższe uprawnienia (oprócz prawa do wszczęcia postępowania w sprawie ochrony danych osobowych) może realizować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie administrator nadzorujący przetwarzanie danych osobowych. Administrator może również zostać powiadomiony o każdym wycieku danych osobowych lub innych poważnych faktach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora.

Jeśli osoba, której dane dotyczą podejrzewa, że ​​jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych do:

Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej
z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27

lub skontaktuj się z biurem za pośrednictwem jego strony internetowej http://www.dataprotection.gov.sk .

Jeżeli dana osoba nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jej prawa mogą wykonywać przedstawiciel ustawowy. Jeżeli dana osoba nie żyje, jej prawa wynikające z tego prawa mogą być wykonywane przez osobę bliską.
Administrator przetwarza żądanie osoby, której dane dotyczą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nieodpłatnie, z wyjątkiem płatności w wysokości, która nie może przekroczyć wysokości celowo poniesionych kosztów materialnych związanych z wykonaniem kopii, dostarczeniem mediów technicznych i przesłaniem informacji do danych podmiot, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku osoby zainteresowanej w formie pisemnej nie później niż 30 dni od dnia doręczenia wniosku. Administrator powiadamia osobę, której dane dotyczą, oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej na piśmie bez zbędnej zwłoki o wszelkich ograniczeniach praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Operator nie przekazuje żadnych danych osobowych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

6. Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji ani profilowania przy przetwarzaniu danych osobowych w żadnym z powyższych celów.

7. Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Operator strony traktuje ochronę danych osobowych w sposób odpowiedzialny i poważny. Traktuje dane osobowe jako poufne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych i niniejszym dokumentem.

Operator przetwarza dane osobowe ręcznie lub za pomocą systemów elektronicznych. Administrator podjął wszelkie niezbędne i niezbędne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, aby zapewnić dokładność i aktualność danych osobowych, a także chronić dane osobowe przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zmaksymalizować poziom ochrony danych osobowych ochrona danych.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może z czasem ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego dokumentu publikuje na stronie internetowej oraz informuje osoby, których dane osobowe przetwarza przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Jeśli wymaga tego prawo, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w tym dokumencie należy uzyskać zgodę osoby zainteresowanej.