Politica de Confidențialitate

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (General Regulamentul privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul” sau „GDPR”) impune operatorului o obligație de a furniza persoanei vizate toate informațiile menționate la articolele 13 și 14 și toate notificările prevăzute la articolele 15-22 și 34 privind prelucrarea, într-o formă concisă, transparentă, de înțeles și și într-o formă ușor accesibilă, formulată clar și simplu, mai ales în cazul informațiilor specifice copilului. Dacă persoana în cauză solicită acest lucru, informațiile pot fi furnizate și verbal, cu condiția ca persoana în cauză să-și fi dovedit identitatea.

Deoarece datele personale sunt prelucrate și în legătură cu funcționarea site-ului web www.pornann.com, în conformitate cu legislația relevantă din Republica Slovacă și legislația Uniunii Europene, operatorul își îndeplinește obligația de informare și informează persoana vizată cu privire la condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul acestui document.

1. Concepte de bază

Operator

Operatorul site-ului www.pornann.com („Site-ul”).

Operatorul procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul și Legea nr. 18/2018 Col. privind protecția datelor cu caracter personal și cu privire la modificarea unor reglementări (denumite în continuare „Legea”).
Având în vedere domeniul de aplicare și obiectul activităților sale, operatorul nu este obligat să numească o persoană responsabilă în conformitate cu secțiunea 44 din lege. Dacă dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să scrieți operatorului la următoarea adresă de e-mail: info@pornann. com

Persoană afectată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă pe care se presupune că operatorul o prelucrează. O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator:

 • Prenume, prenume, data nașterii,
 • Număr de identificare - numărul nașterii, numărul cărții de identitate, datele despre locație (adresa),
 • Date genetice referitoare la trăsăturile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice
 • date referitoare la starea de sănătate a persoanei vizate care furnizează informații despre sănătatea fizică sau psihică trecută, actuală sau viitoare a persoanei vizate,
 • date specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice,
 • Identificator online - persoanelor fizice li se pot atribui identificatori online care le oferă dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele (adresă IP, cookie-uri sau alți identificatori).

În sensul prezentului document, persoana vizată este o persoană fizică - un vizitator al site-ului web al operatorului sau o altă persoană fizică care și-a furnizat datele personale operatorului.

Informații personale

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal este operațiunea sau ansamblul de operațiuni care implică date cu caracter personal sau fișiere de date cu caracter personal, cum ar fi achiziția, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, prelucrarea sau modificarea, căutarea, navigarea, exploatarea, transmiterea, diseminarea sau în alt mod, regruparea sau combinarea, limitarea, ștergerea sau eliminarea acestuia, fie prin mijloace automate sau neautomatizate.

Temei juridic

Operatorul are dreptul de a prelucra date cu caracter personal numai dacă unul dintre temeiurile legale stabilite de GDPR permite acest lucru. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe unul sau mai multe dintre următoarele baze juridice:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice,
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte.
 • Prelucrarea este necesară pentru a îndeplini obligația legală a operatorului,
 • Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului.
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de un terț.

Perioada de păstrare

În general, operatorul va stoca datele personale ale persoanelor în cauză numai:

 • pe perioada necesară scopului în cauză,
 • în măsura în care este rezonabil necesar pentru a se conforma oricărei legi aplicabile sau, după caz, în legătură cu prevederile de limitare relevante.

2. Datele personale și scopul prelucrării acestora

Processamento de dados pessoais para fins de formulário de contato:

 1. Finalidades do tratamento de dados pessoais:
  - enviando dúvidas e sugestões.
 2. Escopo dos dados pessoais processados:
  - Nome, endereço de e-mail.
 3. Base legal para o tratamento de dados pessoais:
  Artigo 6 1 letra a) RGPD - o titular dos dados consentiu no tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas.
  O titular dos dados tem o direito de retirar seu consentimento para o processamento de dados pessoais a qualquer momento para fins de preenchimento do formulário de contato, por escrito para a sede do operador ou para o endereço de e-mail info@pornann.com. A retirada do consentimento não afeta a legalidade do processamento de dados pessoais com base no consentimento anterior à sua retirada.
 4. Período de retenção:
  - dura 1 ano.
 5. Destinatários dos dados pessoais:
  - o operador fornece dados pessoais a uma autoridade pública que processa dados pessoais com base em um regulamento especial ou acordo internacional ao qual a República Eslovaca está vinculada.

3. Cookie-uri

Prelucrăm module cookie pe bază legală, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1). 1 litera a) GDPR - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Persoana vizată are dreptul de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor făcând clic pe linkul „Setări cookie” din partea de jos a site-ului. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia.

Site-ul web al operatorului folosește cookie-uri pentru a asigura funcționalitatea necesară, precum și pentru a face site-ul web al operatorului mai atractiv, pentru a reține setările utilizatorului și pentru a colecta informații statistice despre utilizatori.

Google Analytics

Operatorul folosește și Google Analytics în legătură cu cookie-urile, prin care analizează comportamentul utilizatorilor pentru a optimiza funcționalitatea site-ului. Operatorul folosește Google Analytics cu funcția de „anonimizare IP” activată.

Pentru mai multe informații despre toate modulele cookie utilizate de operator, consultați secțiunea Informații despre procesarea modulelor cookie, care este parte integrantă a acestui document.

4. Drepturile persoanei vizate

Persoana în cauză are dreptul de a solicita de la operator:

la cerere scrisă

 • Confirmați dacă sunt sau nu procesate informații personale despre dvs.
 • într-o formă general inteligibilă, informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informațional în măsura identificată de operator și de intermediar (dacă există); scopul prelucrării datelor cu caracter personal; o listă sau domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal prelucrate; o indicare a caracterului voluntar sau a obligației de a furniza datele cu caracter personal solicitate, perioada de valabilitate a consimțământului sau notificarea pe care legea o impune cu privire la obligația de a furniza datele cu caracter personal; terți în cazul în care li se vor furniza date cu caracter personal; cercul destinatarilor în cazul în care datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția acestora; forma dezvăluirii datelor cu caracter personal în cazul în care datele cu caracter personal urmează să fie dezvăluite; țări terțe dacă datele cu caracter personal urmează să fie transferate în țările respective,
 • Informații exacte, într-o formă general inteligibilă, despre sursa de la care operatorul a obținut date cu caracter personal pentru prelucrare.
 • O listă de date cu caracter personal care sunt prelucrate într-o formă general inteligibilă
 • corectarea sau distrugerea datelor sale personale incorecte, incomplete sau depășite care fac obiectul prelucrării,
 • Eliminarea datelor cu caracter personal a căror prelucrare s-a încheiat; în cazul în care sunt prelucrate documente oficiale care conțin date cu caracter personal, poate solicita returnarea acestora,
 • Eliminarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în cazul în care legea este încălcată
 • Blocarea datelor cu caracter personal din cauza retragerii consimțământului înainte de data expirării acestuia, dacă operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe baza consimțământului.

Persoana în cauză poate adresa operatorului solicitarea sau informațiile privind scurgerea de date cu caracter personal sau alte fapte grave privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator la următoarea adresă de e-mail: info@pornann.com.

Dreptul de acces la informațiile personale

Persoana vizată are dreptul de a cere operatorului să confirme dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc. În cazul în care operatorul prelucrează date cu caracter personal, persoana vizată are dreptul de a obține acces la acestea și alte informații cu privire la scopul prelucrării lor, la categoria datelor cu caracter personal prelucrate, cui au fost sau urmează să fie furnizate, în special destinatarului. într-o țară terță sau într-o organizație internațională posibil; în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară terță sau organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile rezonabile cerute de lege, perioada de păstrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care acest lucru nu este posibil, informații cu privire la criteriile de determinare a acestora, dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora sau dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a iniția proceduri privind protecția datelor cu caracter personal, sursele de date cu caracter personal în cazul în care nu ați obținut date cu caracter personal de la dvs., existența unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Profilarea este orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană, în special performanța, condițiile de muncă, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau mișcarea. . În astfel de cazuri, operatorul furnizează persoanei vizate informații speciale despre procedura utilizată, precum și despre importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări a datelor cu caracter personal pentru persoana vizată. Operatorul este obligat să furnizeze datele personale pe care le prelucrează. Operatorul poate percepe o taxă rezonabilă pentru furnizarea repetată a datelor cu caracter personal, corespunzătoare costurilor administrative. Operatorul este obligat să vă furnizeze datele personale în modul cerut de dvs. Dreptul de a obține date cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile altor persoane fizice.

Dreptul de a corecta informațiile personale

Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului să corecteze datele cu caracter personal incorecte care o privesc, fără întârzieri nejustificate. În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, acesta are dreptul de a completa datele personale incomplete.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal din motive legate de o situație specifică, dacă operatorul efectuează profilare sau prelucrează date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legale:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului,
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unui terț.

Operatorul nu poate prelucra în continuare datele cu caracter personal ale persoanei vizate decât dacă el sau ea demonstrează interesele legitime necesare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care depășesc drepturile sau interesele sale sau motivele pentru exercitarea unei cereri legale. Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul marketingului direct, inclusiv al profilării, în măsura în care aceasta are legătură cu marketingul direct. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, operatorul nu poate prelucra în continuare datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pe motive legate de situația sa specifică, dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri științifice, de cercetare istorică sau statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea datele personale sunt necesare.din motive de interes public.

Dreptul de a șterge informațiile personale (dreptul de a „uita”)
Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului să șteargă datele cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate. Dacă solicitați operatorului să șteargă datele cu caracter personal, operatorul este obligat să le ștergă în următoarele cazuri:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost obținute sau prelucrate în alt mod.
 • persoana în cauză își retrage consimțământul în baza căruia operatorul își prelucrează datele cu caracter personal și nu există un alt temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • în cauză se opune prelucrării datelor cu caracter personal și nu depășește niciun motiv legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau se va opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri în măsura în care se referă la marketingul direct,
 • Informațiile personale sunt procesate ilegal.
 • Motivul ștergerii este respectarea unei obligații legale,
 • datele personale au fost obținute în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale conform § 15 alin. 1. Legea.

În cazul în care operatorul a dezvăluit datele cu caracter personal ale persoanei vizate și este obligat să le ștergă în conformitate cu condițiile de mai sus, acesta este obligat să informeze și ceilalți operatori care prelucrează date cu caracter personal, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costuri, astfel încât ca acei operatori să șteargă referințele de date cu caracter personal și copiile acestora. sau amortizarea.

Operatorul nu este obligat să șteargă datele cu caracter personal dacă este necesar

 • pentru a-și exercita dreptul la libertatea de exprimare sau dreptul la informare,
 • pentru a îndeplini o obligație în temeiul unei legi sau a unui tratat internațional sau pentru a îndeplini o sarcină îndeplinită în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului,
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice,
 • în scopuri de arhivare, în scopuri științifice, în scopuri de cercetare istorică sau în scopuri statistice, în cazul în care ștergerea este de natură să facă imposibilă sau grav dificilă atingerea obiectivelor unei astfel de prelucrări sau
 • pentru a formula o revendicare legală.

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal

Persoana vizată are dreptul ca operatorul să restricționeze prelucrarea datelor sale cu caracter personal dacă

 • contestă acuratețea informațiilor dvs. personale; operatorul limitează prelucrarea datelor sale cu caracter personal la perioada de verificare a exactității acestora,
 • Prelucrarea datelor sale cu caracter personal este ilegală și, în loc să fie șterse, persoana vizată va solicita restricționarea utilizării acestora.
 • operatorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării datelor cu caracter personal, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru a exercita o revendicare legală sau
 • Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Operatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal până când se verifică că motivele legitime ale operatorului depășesc motivele legitime ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată, pe lângă stocare, operatorul poate prelucra date cu caracter personal numai cu acordul persoanei vizate sau în scopul de a afirma o revendicare legală, pentru protecția persoanelor sau din motive de de interes public. Operatorul este obligat să informeze persoana vizată înainte de ridicarea restricției privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Obligația de raportare de a corecta, șterge sau restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul este obligat să notifice destinatarul (orice persoană căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal ale persoanei vizate) cu privire la corectarea datelor cu caracter personal, ștergerea datelor cu caracter personal sau restricțiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil. sau necesită un efort disproporționat. Dacă persoana în cauză solicită acest lucru, operatorul o informează cu privire la destinatarii respectivi.

Dreptul de a transfera date personale

Datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, pe care acesta le-a furnizat operatorului, acesta are dreptul să le obțină într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. În același timp, acesta are dreptul de a transfera aceste date cu caracter personal către alt operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează prin mijloace automate (adică electronic), în timp ce datele cu caracter personal sunt prelucrate fie

 • Prin consimțământ.
 • dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate,
 • sau sunt necesare pentru executarea unui contract la care persoana în cauză este parte sau pentru executarea unei măsuri precontractuale la cerere.

Acest drept nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile altora. Exercitarea dreptului la portabilitate nu afectează dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal. Dreptul la portabilitate nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului.

Dreptul de a iniția proceduri de confidențialitate

În cazul în care persoana vizată ar fi direct afectată de drepturile sale prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal în temeiul secțiunii 100 din lege, el/ea are dreptul de a prezenta o propunere de inițiere a procedurilor privind datele cu caracter personal. protecţie. Scopul procedurii este de a stabili dacă drepturile persoanelor fizice au fost încălcate în prelucrarea datelor lor cu caracter personal sau a fost încălcată legea și, în cazul în care se constată deficiențe, dacă este necesar și oportun, să se aplice măsuri reparatorii sau amenzi pentru încălcarea acestora. Legea. Oficiul publică un model al propunerii pe site-ul său web. Cererea de inițiere a procedurii trebuie să conțină dovezi în sprijinul afirmațiilor formulate în propunere și o copie a documentului sau alte probe care să ateste dreptul operatorului (dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul de a ștergerea sau restricționarea datelor cu caracter personal, dreptul la transferul datelor cu caracter personal), dacă un astfel de drept a fost exercitat de persoana vizată sau un Drepturile de mai sus (pe lângă dreptul de a iniția proceduri de protecție a datelor cu caracter personal) pot fi exercitate prin e-mail sau în scris de către operatorul care supraveghează prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul poate fi, de asemenea, notificat cu privire la orice scurgere de date cu caracter personal sau alte fapte grave privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator.

În cazul în care persoana vizată suspectează că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal, el sau ea poate depune o cerere de proceduri de protecție a datelor cu caracter personal la:

Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace
cu sediul social la Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

sau contactați biroul prin intermediul site-ului său web http://www.dataprotection.gov.sk.

În cazul în care persoana în cauză nu are capacitate juridică deplină, drepturile sale pot fi exercitate de un reprezentant legal. Dacă persoana în cauză nu este în viață, drepturile sale conform prezentei legi pot fi exercitate de o persoană apropiată.
Operatorul va procesa gratuit cererea persoanei vizate în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu excepția plății într-o sumă care nu poate depăși valoarea costurilor materiale suportate în mod oportun asociate cu realizarea de copii, furnizarea de suporturi tehnice și trimiterea de informații către date. subiect, cu excepția cazului în care o lege specială prevede altfel. Operatorul este obligat să proceseze cererea persoanei în cauză în scris în cel mult 30 de zile de la data primirii cererii. Operatorul notifică în scris persoana vizată și Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice restricții privind drepturile persoanei vizate, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

5. Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță sau organizație internațională

Operatorul nu furnizează date cu caracter personal țărilor terțe sau organizațiilor internaționale.

6. Luare automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri

În calitate de persoană în cauză, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv pe profilare, și care are efecte juridice care o afectează sau o afectează în mod similar.
Operatorul nu utilizează luarea deciziilor individuale automate sau crearea de profiluri atunci când prelucrează date cu caracter personal în niciunul dintre scopurile de mai sus.

7. Păstrarea și protecția datelor cu caracter personal

Operatorul site-ului web ia protecția datelor cu caracter personal în mod responsabil și în serios. Acesta tratează datele personale ca fiind confidențiale în conformitate cu legislația relevantă privind protecția datelor și cu acest document.

Operatorul prelucrează datele personale fie manual, fie folosind sisteme electronice. Operatorul a luat toate măsurile organizatorice, tehnice și administrative necesare și necesare pentru a asigura acuratețea și actualitatea datelor cu caracter personal, precum și pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale și pentru a maximiza nivelul personalului. protecția datelor. br /> Această declarație de confidențialitate se poate modifica în timp. Va publica pe site orice modificare referitoare la acest document și va informa persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrează înainte de a face orice modificări. Dacă este cerut de lege, solicitați consimțământul persoanei în cauză înainte de a face orice modificări la acest document.