Integritetspolicy

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmänt Dataskyddsförordningen) (nedan kallad "förordningen" eller "GDPR") ålägger den personuppgiftsansvarige en skyldighet att förse den registrerade med all information som avses i artiklarna 13 och 14 och alla meddelanden enligt artiklarna 15 till 22 och 34 rörande behandling, i en kortfattad, transparent, begriplig och och i en lättillgänglig form, tydligt och enkelt formulerat, särskilt när det gäller information specifikt för barnet. Om vederbörande begär det får uppgifterna även lämnas muntligen, förutsatt att vederbörande har styrkt sin identitet.

Eftersom personuppgifter också behandlas i samband med driften av webbplatsen www.pornann.com, i enlighet med relevant lagstiftning av Slovakiens och Europeiska unionens lagstiftning, uppfyller den registeransvarige sin informationsskyldighet och informerar den registrerade om villkoren för behandling av personuppgifter med hjälp av detta dokument.

1. Grundläggande begrepp

Operatör

Webbplatsoperatör www.pornann.com ("Webbplatsen").

Den personuppgiftsansvarige går vidare med behandlingen av personuppgifter i enlighet med förordningen och lag nr. 18/2018 Saml. om skydd av personuppgifter och om ändring av vissa förordningar (nedan kallad "lagen").
Med hänsyn till omfattningen och föremålet för verksamheten är verksamhetsutövaren inte skyldig att utse en ansvarig person enligt 44 § i lagen. Om du som berörd person har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, vänligen skriv till operatören på följande e-postadress: info@pornann.com.

Berörd person

Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person som operatören påstås behandla. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare:

 • Förnamn, efternamn, födelsedatum,
 • Identifikationsnummer – födelsenummer, ID-kortsnummer, platsdata (adress),
 • Genetiska data som rör ärvda eller förvärvade genetiska egenskaper hos en fysisk person
 • uppgifter om den registrerades hälsotillstånd som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsa,
 • data som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,
 • Onlineidentifierare – Individer kan tilldelas onlineidentifierare som tillhandahåller deras enheter, applikationer, verktyg och protokoll (IP-adress, cookies eller andra identifierare).

För detta dokuments syften ska den registrerade vara en fysisk person - en besökare på operatörens webbplats eller en annan fysisk person som har lämnat sina personuppgifter till operatören.

Personlig information

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är operationen eller uppsättningen av operationer som involverar personuppgifter eller persondatafiler, såsom anskaffning, inspelning, organisation, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, sökning, surfning, exploatering, överföring, spridning eller annat, omgruppera eller kombinera, begränsa, radera eller kassera det, antingen på automatiserade eller icke-automatiserade sätt.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvarige har endast rätt att behandla personuppgifter om någon av de rättsliga grunderna som fastställts av GDPR tillåter det. Den personuppgiftsansvarige ska behandla personuppgifter på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • den registrerade har samtyckt till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål,
 • Behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla den registeransvariges rättsliga skyldighet,
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av allmänt intresse eller för att utöva myndighet som tilldelas den registeransvarige.
 • Behandling är nödvändig för ändamålen för legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller en tredje part.

Lagringsperiod

I allmänhet ska den personuppgiftsansvarige endast lagra personuppgifterna för de berörda personerna:

 • under den period som krävs för ändamålet i fråga,
 • i den utsträckning som rimligen är nödvändig för att följa tillämplig lag eller som är lämpligt i samband med relevanta begränsningsbestämmelser.

2. Personuppgifter och syftet med deras behandling

Behandling av personuppgifter för kontaktformulärsändamål:

 1. Syfte med att behandla personuppgifter:
  - skicka eventuella frågor och förslag.
 2. Omfattning av personuppgifter som behandlas:
  - Namn, e-postadress.
 3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter:
  Artikel 6 1 bokstav a) GDPR - den registrerade har samtyckt till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
  Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter i syfte att fylla i kontaktformuläret, skriftligen till operatörens säte eller till e-postadressen info@pornann.com. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen av personuppgifter baserat på samtycke innan dess återkallande.
 4. Lagringsperiod:
  - varar i 1 år.
 5. Mottagare av personuppgifter:
  - Operatören tillhandahåller personuppgifter till en offentlig myndighet som behandlar personuppgifter på grundval av en särskild förordning eller internationellt avtal som Slovakien är bunden av.

3. Cookies

Vi behandlar cookies på laglig grund i enlighet med artikel 6 (1). 1 bokstav a) GDPR - den registrerade har samtyckt till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter via cookies genom att klicka på länken "Cookieinställningar" längst ner på webbplatsen. Återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandlingen av personuppgifter baserat på samtycke innan dess återkallande.

Operatörens webbplats använder cookies för att säkerställa nödvändig funktionalitet, samt för att göra operatörens webbplats mer attraktiv, för att komma ihåg användarinställningar och för att samla in statistisk information om användare.

Google Analytics

Operatören använder även Google Analytics i samband med cookies, genom vilken den analyserar användarbeteende för att optimera webbplatsens funktionalitet. Operatören använder Google Analytics med funktionen "IP-anonymisering" aktiverad.

För mer information om alla cookies som används av operatören, se avsnittet Information om bearbetning av cookies, som är en integrerad del av detta dokument.

4. Den registrerades rättigheter

Berörd person har rätt att begära från operatören:

efter skriftlig begäran

 • Bekräfta om personlig information om dig behandlas eller inte.
 • i en allmänt begriplig form, information om behandlingen av personuppgifter i informationssystemet i den utsträckning som identifierats av den registeransvarige och förmedlaren (om sådan finns); syftet med behandlingen av personuppgifter; en lista eller omfattning av de personuppgifter som behandlas; en uppgift om frivilligheten eller skyldigheten att tillhandahålla de begärda personuppgifterna, samtyckets giltighetstid eller det meddelande som lagen ålägger skyldigheten att tillhandahålla personuppgifter; tredje part om personuppgifter ska lämnas till dem; kretsen av mottagare om personuppgifter ska göras tillgängliga för dem; formen för utlämnande av personuppgifter om personuppgifter ska lämnas ut; tredje länder om personuppgifter ska överföras till dessa länder,
 • Korrekt information i en allmänt begriplig form om källan från vilken den personuppgiftsansvarige erhöll personuppgifter för behandling.
 • En lista över personuppgifter som behandlas i en allmänt begriplig form
 • rättelse eller förstörelse av dess felaktiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter som är föremål för behandling,
 • Bortskaffande av personuppgifter vars behandling har avslutats; om officiella handlingar som innehåller personuppgifter behandlas kan den begära att de återlämnas,
 • Kassering av personuppgifter som behandlas om lagen bryts
 • Blockering av personuppgifter på grund av återkallande av samtycke före dess utgångsdatum, om den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på grundval av samtycke.

Den berörda personen kan vända sig för begäran eller information om läckage av personuppgifter eller andra allvarliga fakta som rör den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter till den registeransvarige på följande e-postadress: info@pornann.com.

Rätt till tillgång till personlig information

Den registrerade har rätt att få den personuppgiftsansvarige att bekräfta om han eller hon behandlar personuppgifter som rör honom eller henne. Om den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter ska den registrerade ha rätt att få tillgång till dem och annan information om syftet med deras behandling, kategorin av personuppgifter som behandlas, till vem de lämnades eller ska lämnas, särskilt mottagaren. i ett tredje land eller en internationell organisation. om personuppgifter överförs till ett tredjeland eller internationell organisation, har den registrerade rätt att bli informerad om de rimliga garantier som krävs enligt lag, lagringstiden för personuppgifter; om detta inte är möjligt, information om kriterierna för dess fastställande, rätten att begära rättelse av personuppgifter, deras radering eller begränsning av behandlingen av dem, eller rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter, rätten att inleda förfaranden vid personuppgiftsskydd, källor till personuppgifter om inte erhållit personuppgifter från dig, förekomsten av automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering. Profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att sådana personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga aspekter relaterade till en person, i synnerhet prestation, arbetsvillkor, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelse. . I sådana fall ska den registeransvarige förse den registrerade med särskild information om det förfarande som används samt om betydelsen och förväntade konsekvenser av sådan behandling av personuppgifter för den registrerade. Operatören är skyldig att lämna personuppgifter som den behandlar. Den personuppgiftsansvarige kan ta ut en rimlig avgift för upprepad tillhandahållande av personuppgifter, motsvarande de administrativa kostnaderna. Operatören är skyldig att förse dig med personuppgifter på det sätt som du kräver. Rätten att få personuppgifter får inte inverka negativt på andra fysiska personers rättigheter.

Rätt att rätta personlig information

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få den registeransvarige korrigera felaktiga personuppgifter som rör honom. Beroende på syftet med behandlingen av personuppgifter har han rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter av skäl som hänför sig till en specifik situation om den personuppgiftsansvarige utför profilering eller behandlar personuppgifter på följande rättsliga grunder:

 • behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för att utöva myndighet som tilldelas den registeransvarige,
 • Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för den registeransvariges eller en tredje parts legitima intressen.

Den personuppgiftsansvarige får inte vidarebehandla den registrerades personuppgifter såvida han eller hon inte visar de nödvändiga legitima intressen för behandling av personuppgifter som väger tyngre än hans eller hennes rättigheter eller intressen eller skälen för att utöva ett rättsligt anspråk. Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för direktmarknadsföring, inklusive profilering, i den mån det avser direktmarknadsföring. Om den registrerade invänder mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål får den personuppgiftsansvarige inte vidarebehandla personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne på grund av hans eller hennes specifika situation, om hans eller hennes personuppgifter behandlas för vetenskapliga, historiska undersökningar eller statistiska ändamål, utom då behandlingen av personuppgifter är nödvändiga. av skäl av allmänt intresse.

Rätt att radera personlig information (rätt att "glömma")
Den registrerade har rätt att låta den personuppgiftsansvarige radera personuppgifter som rör honom utan onödigt dröjsmål. Om du ber den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter är den personuppgiftsansvarige skyldig att radera dem i följande fall:

 • Personuppgifter behövs inte längre för det ändamål för vilket de erhölls eller på annat sätt behandlades.
 • den berörda personen drar tillbaka samtycke enligt vilket den personuppgiftsansvarige behandlar hans personuppgifter och det inte finns någon annan rättslig grund för behandling av personuppgifter,
 • berörda invänder mot behandling av personuppgifter och väger inte tyngre än några legitima skäl för behandling av personuppgifter eller kommer att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive profilering i den mån det avser direktmarknadsföring,
 • Personlig information behandlas olagligt.
 • Orsaken till raderingen är efterlevnad av en juridisk skyldighet,
 • personuppgifter har inhämtats i samband med utbudet av informationssamhällets tjänster enligt 15 § mom. 1. Lagen.

Om den personuppgiftsansvarige har lämnat ut den registrerades personuppgifter och är skyldig att radera dem i enlighet med ovanstående villkor, är denne också skyldig att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifter, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader, så att dessa personuppgiftsansvariga raderar referenserna för personuppgifter och deras kopior eller avskrivningar.

Operatören är inte skyldig att radera personuppgifter vid behov

 • att utöva rätten till yttrandefrihet eller rätten till information,
 • att fullgöra en skyldighet enligt en lag eller ett internationellt fördrag eller att utföra en uppgift som utförs i allmänintresset eller i utövande av myndighet som åligger operatören,
 • av skäl av allmänintresse på folkhälsoområdet,
 • för arkiveringsändamål, för vetenskapliga ändamål, för historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål, där radering sannolikt kommer att göra det omöjligt eller allvarligt svårt att uppnå målen för sådan behandling, eller
 • för att göra gällande ett rättsligt anspråk.

Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att låta den personuppgiftsansvarige begränsa behandlingen av hans eller hennes personuppgifter om

 • bestrider riktigheten av din personliga information; den registeransvarige begränsar behandlingen av sina personuppgifter till perioden för verifiering av deras riktighet,
 • Behandlingen av hans eller hennes personuppgifter är olaglig och istället för att raderas kommer den registrerade att begära att deras användning begränsas.
 • den registeransvarige behöver inte längre personuppgifter i syfte att behandla personuppgifter, men den registrerade behöver dem för att utöva ett rättsligt anspråk, eller
 • Du invänder mot behandlingen av personuppgifter;
 • Den personuppgiftsansvarige ska begränsa behandlingen av personuppgifter tills det har verifierats att de legitima skälen från den registeransvarige väger tyngre än den registrerades legitima skäl.

Om behandlingen av personuppgifter begränsas, får den personuppgiftsansvarige förutom lagring endast behandla personuppgifter med den registrerades samtycke eller i syfte att göra gällande ett rättsligt anspråk, för att skydda personer eller av skäl för allmänt intresse. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att informera den registrerade innan begränsningen av behandlingen av personuppgifter hävs.

Rapporteringsskyldighet att korrigera, radera eller begränsa behandlingen av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att meddela mottagaren (var och en till vilken personuppgifterna om den registrerade har lämnats) om rättelse av personuppgifter, radering av personuppgifter eller begränsningar av behandlingen av personuppgifter, om inte detta visar sig vara omöjligt eller kräver en oproportionerlig ansträngning. Om den berörda personen begär det, ska verksamhetsutövaren informera honom om dessa mottagare.

Rätt att överföra personuppgifter

Personuppgifter om den registrerade, som han/hon har lämnat till den registeransvarige, har han/hon rätt att få i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Samtidigt har han rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt och om behandlingen av dina personuppgifter utförs på automatiserade medel (dvs elektroniskt), medan personuppgifterna behandlas antingen

 • Med samtycke.
 • om bearbetning utförs på automatiserade sätt,
 • eller är nödvändiga för att fullgöra ett avtal som den berörda personen är part i eller för att fullgöra en åtgärd före avtalet på begäran.

Denna rättighet får inte påverka andras rättigheter negativt. Utövandet av rätten till portabilitet påverkar inte rätten att radera personuppgifter. Rätten till portabilitet ska inte gälla för behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av myndighetsutövning som åligger den registeransvarige.

Rätten att inleda sekretessförfaranden

I det fall den registrerade skulle påverkas direkt av sina rättigheter enligt personuppgiftslagen enligt 100 § i lagen, har han/hon rätt att lägga fram ett förslag om att inleda förfaranden om personuppgifter skydd. Syftet med förfarandet är att avgöra om fysiska personers rättigheter har kränkts vid behandlingen av deras personuppgifter eller lagen har kränkts och, om brister konstateras, om nödvändigt och ändamålsenligt, förelägga korrigerande åtgärder eller böter för kränkning. lagen. Byrån ska publicera en modell av förslaget på sin webbplats. Begäran om att inleda ett förfarande ska innehålla bevis till stöd för påståendena i förslaget och en kopia av handlingen eller andra bevis som styrker den registeransvariges rätt (rätt till tillgång till personuppgifter, rätt att begära rättelse av personuppgifter, rätt till radera eller begränsa personuppgifter, rätten till överföring av personuppgifter), om en sådan rätt har utövats av den registrerade, eller en Ovanstående rättigheter (utöver rätten att inleda personuppgiftsskyddsförfaranden) kan utövas via e-post eller skriftligen av den personuppgiftsansvarige som övervakar behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige kan också underrättas om eventuella läckage av personuppgifter eller andra allvarliga fakta som rör den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter.

Om den registrerade misstänker att hans eller hennes personuppgifter behandlas olagligt kan han eller hon lämna in en begäran om förfaranden för skydd av personuppgifter till:

Kontoret för skydd av personuppgifter i Slovakien
med säte på Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

eller kontakta kontoret via dess webbplats http://www.dataprotection.gov.sk .

Om den berörda personen inte har full rättskapacitet kan hans eller hennes rättigheter utövas av ett juridiskt ombud. Om vederbörande inte är i livet kan hans eller hennes rättigheter enligt denna lag utövas av en närstående.
Den personuppgiftsansvarige ska utan kostnad behandla den registrerades begäran enligt personuppgiftslagen, förutom vid betalning med ett belopp som inte får överstiga beloppet av ändamålsenligt nedlagda materialkostnader förknippade med att kopiera, tillhandahålla tekniska medier och skicka information till uppgifterna. föremål, om inte en särskild lag föreskriver annat. Operatören är skyldig att skriftligen behandla vederbörandes begäran senast 30 dagar från dagen för leverans av begäran. Den personuppgiftsansvarige ska skriftligen utan onödigt dröjsmål underrätta den registrerade och Slovakiens kontor för skydd av personuppgifter om eventuella begränsningar av den registrerades rättigheter i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter.

5. Överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller internationell organisation

Operatören lämnar inga personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer.

6. Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Som berörd person har du rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsverkningar som påverkar eller på liknande sätt påverkar honom eller henne.
Den personuppgiftsansvarige använder inte automatiskt individuellt beslutsfattande eller profilering vid behandling av personuppgifter för något av ovanstående ändamål.

7. Lagring och skydd av personuppgifter

Webbplatsoperatören tar skyddet av personuppgifter ansvarsfullt och seriöst. Den behandlar personuppgifter som konfidentiella i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning och detta dokument.

Operatören behandlar personuppgifter antingen manuellt eller med hjälp av elektroniska system. Den personuppgiftsansvarige har vidtagit alla nödvändiga och nödvändiga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att säkerställa personuppgifternas riktighet och aktualitet, samt för att skydda personuppgifter från obehörig eller olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada och för att maximera nivån av personuppgifter dataskydd.
Denna sekretesspolicy kan ändras med tiden. Den ska publicera alla ändringar som rör detta dokument på webbplatsen och informera de personer vars personuppgifter den behandlar innan några ändringar görs. Om så krävs enligt lag, begär samtycke från den berörda personen innan du gör några ändringar i detta dokument.