Pravidla ochrany osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „Nařízení“ nebo „GDPR“) stanoví povinnost provozovatele poskytnout dotyčné osobě veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 a všechna oznámení podle článků 15 až 22 a článku 34, která se týkají zpracování, a to ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to zejména v případě informací určených zvláště dítěti. Pokud o to dotyčná osoba požádá, informace lze poskytnout i ústně za předpokladu, že dotyčná osoba prokázala svou totožnost.

Jelikož v souvislosti s provozováním webových stránek www.pornann.com dochází ik zpracovávání osobních údajů, v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky as legislativou Evropské unie, si provozovatel plní svou informační povinnost a prostřednictvím tohoto dokumentu dotyčnou osobu informuje o podmínkách zpracování osobních údajů .

1. Základní pojmy

Provozovatel

Provozovatel webových stránek www.pornann.com (dále jako „webové stránky“).

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením a zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých předpisů (dále také „Zákon”).
Vzhledem k rozsahu a předmětu své činnosti provozovatel nemá povinnost ve smyslu § 44 Zákona stanovit odpovědnou osobu. Pokud máte jako dotčená osoba jakékoli dotazy v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, napište provozovateli na e-mailovou adresu: info@pornann.com .

Dotčená osoba

Dotčená osoba je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údajně provozovatel zpracovává. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor:

 • jméno, příjmení, datum narození,
 • identifikační číslo – rodné číslo, číslo občanského průkazu, lokalizační údaje (adresa),
 • genetické údaje týkající se zděděných nebo nabývaných genetických charakteristických znaků fyzické osoby,
 • údaje týkající se zdravotního stavu dotyčné osoby, které poskytují informace o minulém, současném nebo budoucím fyzickém nebo duševním zdravotním stavu dotyčné osoby,
 • údaje specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby,
 • online identifikátor - fyzickým osobám mohou být přiděleny online identifikátory, které poskytují jejich přístroje, aplikace, nástroje a protokoly (IP adresa, soubory cookies nebo jiné identifikátory).

Pro účely tohoto dokumentu se za dotyčnou osobu považují fyzická osoba - návštěvník webových stránek provozovatele, popřípadě jiná fyzická osoba, která provozovateli poskytla své osobní údaje.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, přepracování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.

Právní základ

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, pokud mu to povoluje některý z právních základů zavedený GDPR. Při zpracování osobních údajů provozovatel vychází z jednoho nebo více následujících právních základů:

 • dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba,
 • zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti provozovatele,
 • zpracování je nezbytné, aby se ochránily životně důležité zájmy dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana.

Doba uchování osobních údajů

Obecně provozovatel uchovává osobní údaje subjektů údajů pouze:

 • během období, které je nezbytné pro příslušný účel,
 • v rozsahu odůvodněně potřebném k dodržení jakýchkoli příslušných právních předpisů nebo jak je přiměřené v souvislosti s příslušnými ustanoveními o promlčecí době.

2. Osobní údaje a účel jejich zpracování

Zpracování osobních údajů pro účely kontaktního formuláře:

 1. Účely zpracování osobních údajů:
  - zasílání jakýchkoli otázek a podnětů.
 2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
  - jméno, e-mailová adresa.
 3. Právní základ zpracování osobních údajů:
  Článek 6 | 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
  Dotyčná osoba má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyplnění kontaktního formuláře kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla provozovatele, nebo na e-mailovou adresu info@pornann.com . Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním.
 4. Doba uchovávání osobních údajů:
  - trvá po dobu 1 roku.
 5. Příjemci osobních údajů:
  - provozovatel poskytuje osobní údaje orgánu veřejné moci, který zpracovává osobní na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána.

3. Soubory cookies

Soubory cookies zpracováváme na právním základě podle či. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
Dotyčná osoba má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím souborů cookies kdykoli odvolat kliknutím na odkaz "Nastavení cookies" v zápatí webové stránky. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním.

Webové stránky provozovatele používají soubory cookies k zabezpečení nezbytné funkcionality, jakož i zatraktivnění webových stránek provozovatele, zapamatování uživatelských nastavení a shromažďování statistických informací o uživatelích.

Google Analytics

Provozovatel využívá v souvislosti se soubory cookies také službu Google Analytics, jejímž prostřednictvím analyzuje chování uživatelů s cílem optimalizovat funkčnost webových stránek. Provozovatel využívá službu Google Analytics s aktivovanou funkcí „IP anonymizace“.

Bližší informace všech o souborech cookies, které provozovatel využívá, se nacházejí v sekci Informace o zpracování souborů cookies , která tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu.

4. Práva dotyčné osoby

Dotčená osoba máte právo na základě písemné žádosti vyžadovat od provozovatele:

 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o vás zpracovávány,
 • v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu identifikační údaje provozovatele a zprostředkovatele (je-li stanoven); účel zpracování osobních údajů; seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů; poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje, dobu platnosti souhlasu nebo oznámení, který právní předpis ukládá povinnost osobní údaje poskytnout; třetí strany, mají-li jim být osobní údaje poskytnuty; okruh příjemců, mají-li být osobní údaje zpřístupněny; forma zveřejnění osobních údajů, mají-li být osobní údaje zveřejněny; třetí země, má-li být uskutečněn přenos osobních údajů do těchto zemí,
 • v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal osobní údaje ke zpracování,
 • v obecně srozumitelné formě seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • opravu nebo likvidaci jejích nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 • likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
 • blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu.

Uvedenou žádost nebo informace o úniku osobních údajů či jiné závažné skutečnosti týkající se zpracování osobních údajů provozovatelem dotyčná osoba může adresovat provozovateli na elektronické adrese: info@pornann.com .

Právo na přístup k osobním údajům

Dotyčná osoba má právo, aby provozovatel potvrdil, zda zpracovává osobní údaje, které se jí týkají. Pokud provozovatel osobní údaje zpracovává, má dotyčná osoba právo získat k nim přístup a další informace o účelu jejich zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, o tom, komu byly nebo mají být poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné; jsou-li osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má dotyčná osoba právo být informována o přiměřených zárukách vyžadovaných zákonem, době uchovávání osobních údajů; není-li to možné, informaci o kritériích jejího určení, právě požadovat opravu osobních údajů, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů, právě podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, zdroji osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískaly od Vás, existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které sestává z použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se člověka, především souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem. V těchto případech poskytne provozovatel dotyčné osobě informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání osobních údajů pro dotyčnou osobu. Provozovatel je povinen poskytnout osobní údaje, které zpracovává. Za opakované poskytnutí osobních údajů může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinen poskytnout vám osobní údaje vámi požadovaným způsobem. Právo získat osobní údaje nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných fyzických osob.

Právo na opravu osobních údajů

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. V závislosti na účelu zpracování osobních údajů má právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo namítat zpracování osobních údajů

Dotčená osoba má právo namítat zpracování jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se konkrétní situace, pokud provozovatel provádí profilování nebo zpracovává osobní údaje na těchto právních základech:

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany.

Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů, které převažují nad jejími právy nebo zájmy nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba bude namítat zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, provozovatel dále osobní údaje za účel přímého marketingu nesmí zpracovávat. Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají, z důvodů týkajících se její konkrétní situace, pokud se její osobní údaje zpracovávají pro vědecký účel, pro účely historického výzkumu nebo pro statistický účel, kromě případů, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „k zapomenutí“)
Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají. Požádáte-li provozovatele o vymazání osobních údajů, provozovatel je povinen je vymazat v těchto případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovávány,
 • dotčená odvolá souhlas, na základě kterého provozovatel její osobní údajů zpracovává a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 • dotčená namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo bude namítat zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu v jakém souvisí s přímým marketingem,
 • osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
 • důvodem pro výmaz je splnění povinnosti stanovené právním řádem,
 • osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 ods. 1. Zákona.

Pokud provozovatel zveřejnil osobní údaje dotyčné osoby a je povinen je na základě výše uvedených podmínek vymazat, má zároveň povinnost s ohledem na dostupnou technologii a náklady informovat ostatní provozovatele, kteří zpracovávají osobní údaje, aby tito provozovatelé vymazali odkazy na osobní údaje a jejich kopie nebo odpisy.

Provozovatel nemá povinnost smazat osobní údaje, jsou-li potřebné

 • na uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
 • ke splnění povinnosti podle zákona nebo mezinárodní smlouvy nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace, pro vědecký účel, pro účely historického výzkumu nebo pro statistický účel, je-li pravděpodobné, že vymazání znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
 • na uplatnění právního nároku.

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování jejích osobních údajů, pokud

 • namítá správnost svých osobních údajů; provozovatel omezí zpracování jejích osobních údajů na dobu ověření jejich správnosti,
 • zpracování jejích osobních údajů je nezákonné a namísto vymazání dotyčná osoba požádá o omezení jejich použití,
 • provozovatel již nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba k uplatnění právního nároku, nebo
 • namítáte zpracování osobních údajů;
 • provozovatel omezí zpracování osobních údajů až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno, kromě uchovávání může osobní údaje provozovatel zpracovávat pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo za účelem uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu. Provozovatel je povinen dotčenou osobu informovat před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno.

Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou, vymazáním nebo omezením zpracování osobních údajů

Provozovatel je povinen sdělit příjemci (každý, komu byly poskytnuty osobní údaje dotyčné osoby) opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí. Pokud to dotyčná osoba požaduje, provozovatel ji o těchto příjemcích informuje.

Právo na přenosnost osobních údajů

Osobní údaje, které se týkají dotyčné osoby a které poskytla provozovateli, má právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud se zpracování vašich osobních údajů provádí automatizovanými prostředky (tj. elektronicky), přičemž osobní údaje se zpracovávají buď

 • na základě souhlasu,
 • pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky,
 • nebo jsou nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti.

Toto právo nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných osob. Uplatněním práva na přenosnost není dotčeno právo na výmaz osobních údajů. Právo na přenosnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

V případě, že by dotčená osoba byla přímo dotčena na svých právech stanovených zákonem o ochraně osobních údajů podle § 100 Zákona má právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů SR návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Účelem řízení je zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů nebo došlo k porušení zákona a v případě zjištění nedostatků, je-li to důvodné a účelné, uložit opatření k nápravě, popřípadě pokutu za porušení zákona. Vzor návrhu zveřejňuje Úřad na svém webovém sídle. Návrh na zahájení řízení musí obsahovat důkazy na podporu tvrzení uvedených v návrhu a kopii listiny nebo jiný důkaz prokazující uplatnění práva u provozovatele (právo na přístup k osobním údajům, právo požadovat opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, právo na přenosnost osobních údajů), pokud si takové právo dotyčná osoba uplatnila, nebo uvedení důvodů hodných zvláštního zřetele o neuplatnění dotčeného práva.
Výše uvedená práva (kromě práva podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů) lze e-mailem nebo písemně poštou uplatnit u provozovatele, který vykonává dohled nad zpracováním osobních údajů. Provozovateli lze rovněž oznámit únik osobních údajů či jiné závažné skutečnosti týkající se zpracování osobních údajů provozovatelem.

Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na:

Úřad na ochranu osobních údajů České republiky
se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

nebo kontaktovat úřad prostřednictvím jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk .

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
Žádost dotyčné osoby podle zákona o ochraně osobních údajů vyřídí provozovatel bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se zavážením technických nosičů as odesláním informace dotyčné osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Provozovatel je povinen písemně vyřídit žádost dotyčné osoby nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Omezení práv dotyčné osoby podle zákona o ochraně osobních údajů provozovatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí dotyčné osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

5. Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizací

Provozovatel neposkytuje žádné osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

6. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Jako dotyčná osoba máte právo na to, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují.
Provozovatel při zpracování osobních údajů pro jakýkoli z výše uvedených účelů nepožívá automatizované individuální rozhodování, ani profilování.

7. Uchovávání a ochrana osobních údajů

Provozovatel webových stránek přistupuje k ochraně osobních údajů zodpovědně a vážně. Zachází s osobními údaji jako s důvěrnými v souladu s příslušnou legislativou o ochraně osobních údajů as tímto dokumentem.

Provozovatel zpracovává osobní údaje buď manuálně, nebo za využití elektronických systémů. Provozovatel přijal všechna nezbytná a nezbytná organizační, technická a administrativní opatření k zajištění přesnosti a aktuálnosti osobních údajů, jakož ik ochraně osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, jejich zničením nebo poškozením a aby úroveň ochrany osobních údajů byla co nejvyšší.
Tento dokument o ochraně osobních údajů se může v průběhu času měnit. Veškeré změny týkající se tohoto dokumentu zveřejní na webových stránkách a před provedením jakýchkoli změn informuje dotčené osoby, jejichž osobní údaje zpracovává. Vyžaduje-li to zákon, provozovat si před jakoukoli změnou tohoto dokumentu vyžádat od dotyčné osoby souhlas.