Adatvédelmi irányelvek

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: rendelet vagy GDPR) kötelezi az adatkezelőt, hogy az érintettet a 13. és 14. cikkben említett valamennyi információval, valamint a 15–22. és a 34. cikk szerinti adatkezeléssel kapcsolatos értesítésekkel közölje, tömören, átláthatóan, érthetően és könnyen hozzáférhető formában, világosan és egyszerűen megfogalmazva, különösen a kifejezetten a gyermeknek szóló információk esetében. Ha az érintett kéri, a tájékoztatás szóban is megadható, feltéve, hogy az érintett személyazonosságát igazolta.

Mivel a személyes adatok kezelése a www.pornann.com weboldal működésével összefüggésben is történik, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Szlovák Köztársaság és az Európai Unió jogszabályainak megfelelően az adatkezelő eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, és jelen dokumentummal tájékoztatja az érintettet a személyes adatok kezelésének feltételeiről.

1. Alapfogalmak

Kezelő

A webhely üzemeltetője www.pornann.com (a "Webhely").

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését a Rendelet és a 2011/2013. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes szabályozások módosításáról (a továbbiakban: Szt.).
Az üzemeltető tevékenységi körére és tárgyára tekintettel a Szt. 44. §-a szerint nem köteles felelős személyt kijelölni. Amennyiben Önnek, mint érintettnek kérdése van személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, írja meg az üzemeltetőt az alábbi e-mail címen: info@pornann.com.

Érintett személy

Az érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akit az üzemeltető állítólagosan feldolgoz. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen egy azonosítóra való hivatkozással azonosítható:

 • Keresztnév, vezetéknév, születési dátum,
 • Azonosító szám - születési szám, személyi igazolvány száma, helyadatok (cím),
 • Természetes személy öröklött vagy szerzett genetikai tulajdonságaira vonatkozó genetikai adatok
 • az érintett egészségi állapotára vonatkozó adatok, amelyek az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy mentális egészségi állapotáról adnak tájékoztatást,
 • az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára vonatkozó adatok,
 • Online azonosító – Az egyénekhez online azonosítók rendelhetők, amelyek biztosítják eszközeiket, alkalmazásaikat, eszközeiket és protokolljaikat (IP-cím, cookie-k vagy egyéb azonosítók).

Jelen dokumentum alkalmazásában az érintett természetes személy – az üzemeltető weboldalának látogatója, vagy más természetes személy, aki személyes adatait az üzemeltetőnek megadta.

Személyes adatok

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

Személyes adatok feldolgozása

A személyes adatok kezelése személyes adatokkal vagy személyes adatállományokkal kapcsolatos művelet vagy műveletek összessége, mint például a beszerzés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, feldolgozás vagy megváltoztatás, keresés, böngészés, hasznosítás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon, átcsoportosítása vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése, akár automatizált, akár nem automatizált módon.

Jogalap

Az adatkezelő csak akkor jogosult személyes adatok kezelésére, ha azt a GDPR által meghatározott jogalapok valamelyike ​​lehetővé teszi. Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapok közül egy vagy több alapján kezeli:

 • az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez,
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél.
 • A feldolgozás az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges,
 • Az adatkezelésre az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében van szükség.
 • Az adatkezelés közérdekű feladat elvégzéséhez vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása során szükséges.
 • A feldolgozásra az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében van szükség.

Megőrzési időszak

Az adatkezelő általában csak az érintettek személyes adatait tárolja:

 • a kérdéses cél eléréséhez szükséges ideig,
 • olyan mértékben, amilyen mértékben ésszerűen szükséges a vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléshez, vagy adott esetben a vonatkozó korlátozási rendelkezésekkel kapcsolatban.

2. Személyes adatok és kezelésük célja

Személyes adatok feldolgozása kapcsolatfelvételi űrlap céljából:

 1. A személyes adatok kezelésének céljai:
  - bármilyen kérdés és javaslat elküldése.
 2. A kezelt személyes adatok köre:
  - Név, e-mail cím.
 3. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
  6. cikk 1 levél a) GDPR - az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez.
  Az érintett jogosult a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése céljából bármikor visszavonni, írásban az üzemeltető székhelyére vagy a info@pornann.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtt.
 4. Megőrzési időszak:
  - 1 évig tart.
 5. Személyes adatok címzettjei:
  - az üzemeltető személyes adatokat ad át a személyes adatokat olyan hatóságnak, amely a Szlovák Köztársaságot kötelező különleges szabályozás vagy nemzetközi megállapodás alapján kezeli.

3. Cookie-k

A cookie-kat a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően jogi alapon dolgozzuk fel. 1 levél a) GDPR - az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez.
Az érintett jogosult a személyes adatok cookie-kon keresztüli kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni a weboldal alján található „Cookie-beállítások” linkre kattintva. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtt.

Az üzemeltető weboldala sütiket (cookie-kat) használ a szükséges funkcionalitás biztosítása, valamint az üzemeltető weboldalának vonzóbbá tétele, a felhasználói beállítások emlékezése és a felhasználókról statisztikai adatok gyűjtése érdekében.

Google Analytics

Az üzemeltető a cookie-kkal kapcsolatban a Google Analytics szolgáltatást is használja, amelyen keresztül elemzi a felhasználói viselkedést a weboldal funkcionalitásának optimalizálása érdekében. Az operátor a Google Analytics szolgáltatást használja az „IP anonimizálás” funkció aktiválásával.

Az üzemeltető által használt összes cookie-ról további információt a Cookie-feldolgozási információk részben talál, amely e dokumentum szerves részét képezi.

4. Az érintett jogai

Az érintett jogosult az üzemeltetőtől kérni:

írásbeli kérelemre

 • Erősítse meg, hogy az Ön személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem.
 • általánosan közérthető formában tájékoztatás a személyes adatok információs rendszerben történő kezeléséről az adatkezelő és a közvetítő (ha van ilyen) által meghatározott mértékben; a személyes adatok kezelésének célja; a kezelt személyes adatok listája vagy köre; a kért személyes adatok önkéntes jellegének vagy megadásának kötelezettségének, a hozzájárulás érvényességi időtartamának vagy a jogszabály által a személyes adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó értesítésnek a feltüntetése; harmadik felek, ha személyes adatokat kell megadni számukra; a címzettek köre, ha a személyes adatokat hozzáférhetővé kell tenni számukra; a személyes adatok nyilvánosságra hozatalának formája, ha személyes adatot kell nyilvánosságra hozni; harmadik országokba, ha a személyes adatokat ezekbe az országokba továbbítják,
 • Pontos információ általánosan érthető formában arról, hogy az adatkezelő milyen forrásból szerezte be a személyes adatokat feldolgozás céljából.
 • A kezelt személyes adatok listája általánosan érthető formában
 • az adatkezelés tárgyát képező hibás, hiányos vagy elavult személyes adatainak helyesbítése vagy megsemmisítése,
 • Azon személyes adatok selejtezése, amelyek feldolgozása befejeződött; személyes adatokat tartalmazó hivatalos iratok kezelése esetén kérheti azok visszaküldését,
 • A törvény megsértése esetén feldolgozott személyes adatok selejtezése
 • A személyes adatok zárolása a hozzájárulás lejárati dátuma előtti visszavonása miatt, ha az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli a személyes adatokat.

Az érintett a személyes adatok kiszivárogtatásával vagy a személyes adatok adatkezelésével kapcsolatos egyéb súlyos tényekkel kapcsolatos kérelmét vagy tájékoztatását az alábbi e-mail címen intézheti az adatkezelőhöz: info@pornann.com.

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől megerősítse, hogy kezeli-e a rá vonatkozó személyes adatokat. Ha az adatkezelő személyes adatokat dolgoz fel, az érintett jogosult azokhoz, valamint az adatkezelés céljára, a kezelt személyes adatok kategóriájára, a személyes adatok átadására vagy átadására vonatkozó egyéb információkra, különösen a címzettre vonatkozó információkhoz. harmadik országban vagy nemzetközi szervezetben lehetséges; ha a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják, az érintett jogosult tájékoztatást kapni a törvény által megkövetelt ésszerű garanciákról, a személyes adatok megőrzésének időtartamáról; ha ez nem lehetséges, tájékoztatást annak meghatározásának szempontjairól, a személyes adatok helyesbítésének kérésére, törlésükre vagy kezelésük korlátozására vonatkozó jogról, vagy a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jogról, az eljárás kezdeményezésének jogáról a személyes adatok védelme, a személyes adatok forrásai, ha a személyes adatokat nem Öntől szerezték be, az automatizált egyéni döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is. A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely formája, amely abból áll, hogy az ilyen személyes adatokat egy személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére használják fel, különösen a teljesítmény, a munkakörülmények, az egészség, a személyes preferenciák, az érdeklődési körök, a megbízhatóság, a viselkedés, a hely vagy a mozgás. . Ilyen esetekben az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintettnek az alkalmazott eljárásról, valamint a személyes adatok ilyen kezelésének jelentőségéről és az érintettre nézve várható következményeiről. Az üzemeltető köteles az általa kezelt személyes adatokat megadni. Az adatkezelő a személyes adatok ismételt megadásáért az adminisztrációs költségeknek megfelelő ésszerű díjat számíthat fel. Az üzemeltető köteles a személyes adatokat az Ön által kért módon megadni. A személyes adatok megszerzéséhez való jog nem érintheti hátrányosan más természetes személyek jogait.

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó téves személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének céljától függően jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy konkrét helyzetre hivatkozva tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelő profilalkotást végez vagy személyes adatot kezel az alábbi jogalapok alapján:

 • a személyes adatok kezelése közérdekből végzett feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása során szükséges,
 • A személyes adatok kezelésére az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei miatt van szükség.

Az adatkezelő nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítja, hogy a személyes adatok kezeléséhez olyan szükséges jogos érdeke van, amely meghaladja jogait vagy érdekeit, vagy a jogi igény gyakorlásának indokát. Az érintett jogosult tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok direkt marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a direkt marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok direkt marketing célú kezelése ellen, az adatkezelő a személyes adatokat direkt marketing célból nem kezelheti tovább. Az érintett jogosult arra, hogy sajátos helyzetével összefüggő okokból tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ha személyes adatait tudományos, történeti kutatási vagy statisztikai célból kezelik, kivéve, ha személyes adatok megadására közérdekből van szükség.

Személyes adatok törlésének joga ("elfelejtés" joga)
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ha Ön kéri az adatkezelőtől a személyes adatok törlését, az adatkezelő köteles azokat törölni az alábbi esetekben:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat megszerezték vagy más módon feldolgozták.
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, amely alapján az adatkezelő a személyes adatait kezeli, és a személyes adatok kezelésének nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, és nem haladja meg a személyes adatok kezelésének semmilyen jogos indokát, vagy tiltakozik a személyes adatok direkt marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a direkt marketinghez kapcsolódik,
 • A személyes adatokat illegálisan dolgozzák fel.
 • A törlés oka jogszabályi kötelezettség teljesítése,
 • a személyes adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 15. § (1) bekezdése szerinti felajánlásával kapcsolatban kerültek beszerzésre. 1. A törvény.

Ha az adatkezelő az érintett személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a fenti feltételeknek megfelelően köteles azokat törölni, köteles a rendelkezésre álló technológia és a költségek figyelembevételével a személyes adatokat feldolgozó többi adatkezelőt is tájékoztatni, így hogy azok az adatkezelők töröljék a személyes adatokra vonatkozó hivatkozásokat és azok másolatait.vagy értékcsökkenést.

Az üzemeltető nem köteles a személyes adatokat szükség esetén törölni

 • a véleménynyilvánítás szabadságához vagy a tájékoztatáshoz való jogának gyakorlásához,
 • törvényből vagy nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, vagy közérdekből vagy az üzemeltetőre ruházott közhatalom gyakorlása során végzett feladat ellátása,
 • a közegészségügy területén közérdekű okokból,
 • archiválási, tudományos, történelmi kutatási vagy statisztikai célokra, ha a törlés valószínűleg lehetetlenné teszi vagy súlyosan megnehezíti az ilyen feldolgozás céljainak elérését, vagy
 • jogi követelés érvényesítéséhez.

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését, ha

 • vitatja az Ön személyes adatainak pontosságát; az adatkezelő a személyes adatainak kezelését a pontosságuk ellenőrzésének időtartamára korlátozza,
 • Személyes adatainak kezelése jogellenes, és a törlés helyett az érintett kérni fogja azok felhasználásának korlátozását.
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adatokra személyes adatok kezelése céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igény érvényesítéséhez, vagy
 • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;
 • Az adatkezelő addig korlátozza a személyes adatok kezelését, amíg be nem bizonyosodik, hogy az adatkezelő jogos indokai meghaladják az érintett jogos indokait.

Ha a személyes adatok kezelése korlátozott, az adatkezelő a tároláson túlmenően csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igény érvényesítése céljából kezelhet személyes adatokat, személyek védelme érdekében vagy közérdek. Az adatkezelő köteles az érintettet tájékoztatni a személyes adatok kezelésére vonatkozó korlátozás feloldása előtt.

Bejelentési kötelezettség a személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására

Az adatkezelő köteles értesíteni a címzettet (bárkit, akinek az érintett személyes adatait közölték) a személyes adatok helyesbítéséről, a személyes adatok törléséről vagy a személyes adatok kezelésének korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Az érintett személy kérésére az üzemeltető tájékoztatja őt ezekről a címzettekről.

Személyes adatok továbbításának joga

Az érintettre vonatkozó személyes adatok, amelyeket az adatkezelő rendelkezésére bocsátott, tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megszerzésére jogosult. Ugyanakkor jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha ez technikailag lehetséges, és ha az Ön személyes adatainak kezelése automatizált módon (azaz elektronikusan) történik, miközben a személyes adatok kezelése vagy

 • Beleegyezéssel.
 • ha a feldolgozás automatizált módon történik,
 • vagy olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett fél, vagy kérésre szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtásához szükségesek.

Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait. A hordozhatósági jog gyakorlása nem érinti a személyes adatok törléséhez való jogot. A hordozhatóság joga nem vonatkozik a közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges személyes adatok kezelésére.

Adatvédelmi eljárás kezdeményezésének joga

Abban az esetben, ha az érintettet a személyes adatok védelméről szóló törvény 100. §-a szerinti jogai közvetlenül érintenék, jogosult személyes adatokkal kapcsolatos eljárás megindítására javaslatot tenni. védelem. Az eljárás célja annak megállapítása, hogy személyes adataik kezelése során megsértették-e a természetes személyek jogait, vagy megsértették-e a jogszabályt, és ha hiányosságok megállapítása történik, ha az szükséges és célszerű, a jogsértésért orvosló intézkedés vagy pénzbírság kiszabása. törvény. A Hivatal a javaslat mintáját a honlapján közzéteszi. Az eljárás megindítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az előterjesztésben megfogalmazott állításokat alátámasztó bizonyítékokat, valamint az adatkezelő jogosultságát (személyes adatokhoz való hozzáférés joga, személyes adatok helyesbítésének joga, adatkezeléshez való jog) igazoló dokumentum másolatát vagy egyéb bizonyítékot. a személyes adatok törlése vagy korlátozása, a személyes adatok továbbításához való jog), ha az érintett ezt a jogát gyakorolta, vagy A fenti jogokat (a személyes adatvédelmi eljárás megindításának jogán túl) a személyes adatok kezelését felügyelő adatkezelő e-mailben vagy írásban gyakorolhatja. Az adatkezelőt személyes adatok kiszivárogtatásáról vagy a személyes adatok adatkezelő általi feldolgozásával kapcsolatos egyéb súlyos tényekről is értesíteni lehet.

Ha az érintett gyanítja, hogy személyes adatait jogellenesen kezelik, személyes adatvédelmi eljárás lefolytatását kérheti a következő címen:

A Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala
székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

vagy lépjen kapcsolatba az irodával a http://www.dataprotection.gov.sk webhelyén keresztül.

Ha az érintett nem cselekvőképes, jogait törvényes képviselő gyakorolhatja. Ha az érintett nem él, e törvény szerinti jogait hozzátartozója is gyakorolhatja.
Az adatkezelő az érintett személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti kérelmét díjmentesen feldolgozza, kivéve olyan összegű fizetés esetén, amely nem haladhatja meg a másolatok készítésével, a technikai adathordozók biztosításával és az adatokhoz való tájékoztatással kapcsolatban célszerűen felmerülő dologi költségeket. tárgya, hacsak külön törvény másként nem rendelkezik. Az üzemeltető köteles az érintett kérelmét legkésőbb a kérelem kézbesítésétől számított 30 napon belül írásban feldolgozni. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíti az érintettet és a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalát az érintett jogainak a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti korlátozásáról.

5. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe

Az üzemeltető semmilyen személyes adatot nem ad ki harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.

6. Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

Ön mint érintett jogosult arra, hogy ne vonatkozzon rá olyan döntés, amely kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és amely őt érintő vagy hasonló joghatásokkal jár.
Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált egyéni döntéshozatalt vagy profilalkotást a személyes adatok fenti célból történő kezelése során.

7. A személyes adatok megőrzése és védelme

A weboldal üzemeltetője felelősséggel és komolyan veszi a személyes adatok védelmét. A személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és jelen dokumentumnak megfelelően bizalmasan kezeli.

Az üzemeltető a személyes adatokat manuálisan vagy elektronikus rendszerek segítségével dolgozza fel. Az adatkezelő minden szükséges és szükséges szervezési, technikai és adminisztratív intézkedést megtett annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok pontosságát és időszerűségét, valamint megvédje a személyes adatokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléstől, valamint a véletlen elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy sérüléstől, valamint a személyes adatok szintjének maximalizálása érdekében. adatvédelem. br /> Ez az adatvédelmi nyilatkozat idővel változhat. A jelen dokumentummal kapcsolatos változásokat a honlapon közzéteszi, és a módosítás előtt tájékoztatja azokat a személyeket, akiknek személyes adatait kezeli. Ha jogszabály előírja, kérje ki az érintett személy hozzájárulását, mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana a jelen dokumentumon.