Politika zasebnosti

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošno Uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju »Uredba« ali »GDPR«) nalaga upravljavcu obveznost, da posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi vse informacije iz 13. in 14. členov ter vsa obvestila iz 15. do 22. in 34. člena v zvezi z obdelavo, v jedrnati, pregledni, razumljivi in ​​lahko dostopni obliki, jasno in preprosto ubesedeno, zlasti v primeru informacij, ki so namenjene otroku. Če zadevna oseba tako zahteva, se informacije lahko posredujejo tudi ustno, pod pogojem, da je zadevna oseba dokazala svojo identiteto.

Ker se osebni podatki obdelujejo tudi v zvezi z delovanjem spletnega mesta www.pornann.com, v skladu z ustrezno zakonodajo o Slovaške republike in zakonodaje Evropske unije, upravljavec izpolni svojo obveznost obveščanja in s tem dokumentom obvešča posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o pogojih obdelave osebnih podatkov.

1. Osnovni pojmi

Operater

Upravljavec spletnega mesta www.pornann.com (»spletno mesto«).

Upravljavec nadaljuje z obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo in Zakonom št. 18/2018 Zb. o varstvu osebnih podatkov in o spremembi nekaterih predpisov (v nadaljnjem besedilu: Zakon).
Upravljavec glede na obseg in vsebino svoje dejavnosti ni dolžan imenovati odgovorne osebe v skladu s 44. členom zakona. Če imate kot zadevna oseba kakršna koli vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov, pišite upravljavcu na naslednji e-naslov: info@pornann. com.

Prizadeta oseba

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka identificirana ali določljiva fizična oseba, ki jo upravljavec domnevno obdeluje. Določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator:

 • Ime, priimek, datum rojstva,
 • Identifikacijska številka - rojstna številka, številka osebne izkaznice, podatki o lokaciji (naslov),
 • Genetski podatki v zvezi z dednimi ali pridobljenimi genetskimi lastnostmi fizične osebe
 • podatki v zvezi z zdravstvenim stanjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zagotavljajo informacije o preteklem, sedanjem ali prihodnjem fizičnem ali duševnem zdravju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 • podatki, specifični za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe,
 • Spletni identifikator – posameznikom se lahko dodelijo spletni identifikatorji, ki zagotavljajo njihove naprave, aplikacije, orodja in protokole (naslov IP, piškotke ali druge identifikatorje).

Za namene tega dokumenta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, fizična oseba - obiskovalec spletne strani operaterja ali druga fizična oseba, ki je upravljavcu posredovala svoje osebne podatke.

Osebni podatki

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo.

Obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov je operacija ali niz operacij, ki vključujejo osebne podatke ali datoteke osebnih podatkov, kot so pridobivanje, snemanje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, obdelava ali spreminjanje, iskanje, brskanje, izkoriščanje, prenos, razširjanje ali kako drugače, ponovno združevanje ali združevanje, omejevanje, brisanje ali odstranjevanje, bodisi z avtomatiziranimi ali neavtomatskimi sredstvi.

Pravna podlaga

Upravljavec je upravičen do obdelave osebnih podatkov le, če to dovoljuje ena od pravnih podlag, ki jih določa GDPR. Upravljavec obdeluje osebne podatke na eni ali več od naslednjih pravnih podlag:

 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov,
 • Obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti upravljavca,
 • Obdelava je potrebna za zaščito vitalnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.
 • Obdelava je potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, podeljenih upravljavcu.
 • Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba.

Obdobje hrambe

Na splošno upravljavec hrani osebne podatke zadevnih oseb:

 • za obdobje, potrebno za zadevni namen,
 • kolikor je razumno potrebno za skladnost s katero koli veljavno zakonodajo ali po potrebi v zvezi z ustreznimi omejitvami.

2. Osebni podatki in namen njihove obdelave

Obdelava osebnih podatkov za namene kontaktnega obrazca:

 1. Nameni obdelave osebnih podatkov:
  - pošiljanje vprašanj in predlogov.
 2. Obseg obdelanih osebnih podatkov:
  – Ime, e-poštni naslov.
 3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
  6. člen 1 črka a) GDPR – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov.
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namen izpolnjevanja kontaktnega obrazca, pisno na sedež upravljavca ali na e-naslov info@pornann.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
 4. Obdobje hrambe:
  - traja 1 leto.
 5. Prejemniki osebnih podatkov:
  - upravljavec posreduje osebne podatke javnemu organu, ki obdeluje osebne podatke na podlagi posebne uredbe ali mednarodne pogodbe, ki jo zavezuje Slovaška republika.

3. Piškotki

Piškotke obdelujemo na pravni podlagi v skladu s členom 6(1). 1 črka a) GDPR – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov prek piškotkov s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" na dnu spletnega mesta. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Spletno mesto operaterja uporablja piškotke za zagotavljanje potrebne funkcionalnosti, pa tudi za bolj privlačno spletno stran operaterja, za zapomnitev uporabniških nastavitev in zbiranje statističnih podatkov o uporabnikih.

Google Analytics

Upravljavec v povezavi s piškotki uporablja tudi Google Analytics, s pomočjo katerega analizira vedenje uporabnikov z namenom optimizacije funkcionalnosti spletnega mesta. Operater uporablja Google Analytics z aktivirano funkcijo "anonimizacija IP-ja".

Za več informacij o vseh piškotkih, ki jih uporablja operater, si oglejte razdelek Informacije o obdelavi piškotkov, ki je sestavni del tega dokumenta. p>

4. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Zadevna oseba ima od upravljavca pravico zahtevati:

na pisno zahtevo

 • Potrdite, ali se osebni podatki o vas obdelujejo ali ne.
 • v splošno razumljivi obliki informacije o obdelavi osebnih podatkov v informacijskem sistemu v obsegu, ki ga določita upravljavec in posrednik (če obstaja); namen obdelave osebnih podatkov; seznam ali obseg obdelanih osebnih podatkov; navedbo prostovoljne narave ali obveznosti posredovanja zahtevanih osebnih podatkov, obdobja veljavnosti privolitve ali obvestila, ki ga zakon nalaga o obveznosti posredovanja osebnih podatkov; tretje osebe, če jim je treba posredovati osebne podatke; krog prejemnikov, če jim bodo osebni podatki na voljo; oblika razkritja osebnih podatkov, če naj se osebni podatki razkrijejo; tretjih držav, če bodo osebni podatki preneseni v te države,
 • Točne informacije v splošno razumljivi obliki o viru, iz katerega je upravljavec pridobil osebne podatke za obdelavo.
 • Seznam osebnih podatkov, ki se obdelujejo v splošno razumljivi obliki
 • popravek ali uničenje njegovih napačnih, nepopolnih ali zastarelih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave,
 • Odstranitev osebnih podatkov, katerih obdelava je končana; če se obdelujejo uradni dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zahteva njihovo vrnitev,
 • Razpolaganje z osebnimi podatki, ki se obdelujejo, če je kršena zakonodaja
 • Blokiranje osebnih podatkov zaradi preklica privolitve pred njenim iztekom, če upravljavec obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve.

Zadevna oseba lahko zahtevo ali informacijo o uhajanju osebnih podatkov ali drugih resnih dejstvih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca naslovi na upravljavca na naslednji e-naslov: info@pornann.com.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljavec potrdi, ali obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj. Če upravljavec obdeluje osebne podatke, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do dostopa do njih in drugih informacij o namenu njihove obdelave, kategoriji osebnih podatkov, ki se obdelujejo, komu so bili ali bodo posredovani, zlasti o prejemniku. v tretji državi ali mednarodni organizaciji možno; če se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o razumnih jamstvih, ki jih zahteva zakon, o roku hrambe osebnih podatkov; če to ni mogoče, podatke o merilih za njegovo določitev, pravico zahtevati popravek osebnih podatkov, njihov izbris ali omejitev obdelave oziroma pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, pravico do sprožitve postopka varstvo osebnih podatkov, viri osebnih podatkov, če osebnih podatkov niste pridobili od vas, obstoj avtomatiziranega individualnega odločanja, vključno s profiliranjem. Profiliranje je vsaka oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki je sestavljena iz uporabe teh osebnih podatkov za ocenjevanje določenih osebnih vidikov, ki se nanašajo na osebo, zlasti uspešnost, delovne razmere, zdravje, osebne želje, interese, zanesljivost, vedenje, lokacijo ali gibanje. . V takih primerih upravljavec posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi posebne informacije o uporabljenem postopku ter o pomenu in pričakovanih posledicah takšne obdelave osebnih podatkov za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Upravljavec je dolžan posredovati osebne podatke, ki jih obdeluje. Upravljavec lahko za ponovno posredovanje osebnih podatkov zaračuna razumno pristojbino, ki ustreza administrativnim stroškom. Upravljavec vam je dolžan posredovati osebne podatke na način, ki ga zahtevate. Pravica do pridobitve osebnih podatkov ne sme negativno vplivati ​​na pravice drugih fizičnih oseb.

Pravica do popravka osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi napačne osebne podatke v zvezi z njim. Glede na namen obdelave osebnih podatkov ima pravico dopolniti nepopolne osebne podatke.

Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na posebno situacijo, če upravljavec izvaja profiliranje ali obdeluje osebne podatke na naslednjih pravnih osnovah:

 • obdelava osebnih podatkov je potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, podeljenih upravljavcu,
 • Obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe.

Upravljavec ne sme nadalje obdelovati osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen če dokaže potrebne legitimne interese za obdelavo osebnih podatkov, ki prevladajo nad njegovimi pravicami ali interesi ali razlogi za uveljavljanje pravnega zahtevka. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem, v obsegu, v katerem se nanaša na neposredno trženje. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, upravljavec ne sme nadalje obdelovati osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj iz razlogov, ki se nanašajo na njegov poseben položaj, če se njegovi osebni podatki obdelujejo za znanstvene, zgodovinsko raziskovalne ali statistične namene, razen če obdelava osebni podatki so potrebni zaradi javnega interesa.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (pravica do "pozabe")
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanj. Če od upravljavca zahtevate izbris osebnih podatkov, jih je upravljavec dolžan izbrisati v naslednjih primerih:

 • Osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili pridobljeni ali drugače obdelani.
 • zadevna oseba prekliče privolitev, po kateri upravljavec obdeluje njegove osebne podatke in ni druge pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov,
 • zadevni ugovarja obdelavi osebnih podatkov in ne odtehta nobenih legitimnih razlogov za obdelavo osebnih podatkov ali bo nasprotoval obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem v obsegu, ki se nanaša na neposredno trženje,
 • Osebni podatki se obdelujejo nezakonito.
 • Razlog za izbris je skladnost z zakonsko obveznostjo,
 • osebni podatki so bili pridobljeni v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe po 15. odst. 1. Zakon.

Če je upravljavec razkril osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in jih je dolžan izbrisati v skladu z zgornjimi pogoji, je dolžan obvestiti tudi druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov, tako da ti upravljavci izbrišejo reference osebnih podatkov in njihove kopije. ali amortizacijo.

Upravljavec ni dolžan po potrebi izbrisati osebnih podatkov

 • za uveljavljanje pravice do svobode izražanja ali pravice do obveščenosti,
 • izpolniti obveznost po zakonu ali mednarodni pogodbi ali opraviti nalogo, opravljeno v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, ki jih ima upravljavec,
 • iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja,
 • za namene arhiviranja, za znanstvene namene, za namene zgodovinskih raziskav ali za statistične namene, kjer je verjetno, da bo izbris onemogočil ali resno otežil doseganje ciljev takšne obdelave, ali
 • za uveljavljanje pravnega zahtevka.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljavec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, če

 • oporeka točnosti vaših osebnih podatkov; upravljavec omeji obdelavo svojih osebnih podatkov na obdobje preverjanja njihove točnosti,
 • Obdelava njegovih osebnih podatkov je nezakonita in namesto izbrisa bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteval, da se njihova uporaba omeji.
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave osebnih podatkov, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje pravnega zahtevka, ali
 • Ugovarjate obdelavi osebnih podatkov;
 • Upravljavec omeji obdelavo osebnih podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi na strani upravljavca prevladajo nad legitimnimi razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je obdelava osebnih podatkov omejena, lahko upravljavec poleg hrambe obdeluje osebne podatke samo s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za namen uveljavljanja pravnega zahtevka, za varstvo oseb ali zaradi javni interes. Upravljavec je dolžan obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred odpravo omejitve obdelave osebnih podatkov.

Obveznost poročanja za popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov

Upravljavec je dolžan obvestiti prejemnika (kogar koli, ki so mu bili osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki) o popravku osebnih podatkov, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi obdelave osebnih podatkov, razen če se izkaže, da to ni mogoče. ali zahteva nesorazmeren napor. Če zadevna oseba tako zahteva, jo upravljavec obvesti o teh prejemnikih.

Pravica do prenosa osebnih podatkov

Osebne podatke o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki ga je posredoval upravljavcu, ima pravico pridobiti v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Hkrati ima pravico, da te osebne podatke prenese drugemu upravljavcu, če je to tehnično možno in če obdelava vaših osebnih podatkov poteka z avtomatiziranimi sredstvi (tj. elektronsko), medtem ko se osebni podatki obdelujejo bodisi

 • S privolitvijo.
 • če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
 • ali so potrebni za izvedbo pogodbe, katere stranka je zadevna oseba, ali za izvedbo predpogodbenega ukrepa na zahtevo.

Ta pravica ne sme negativno vplivati ​​na pravice drugih. Uveljavljanje pravice do prenosljivosti ne vpliva na pravico do izbrisa osebnih podatkov. Pravica do prenosljivosti se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, ki jih ima upravljavec.

Pravica do sprožitve postopka glede zasebnosti

V primeru, da bi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, neposredno vplivale njegove pravice, določene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov v skladu s 100. členom zakona, ima pravico podati predlog za začetek postopka glede osebnih podatkov. zaščite. Namen postopka je ugotoviti, ali so bile pri obdelavi njihovih osebnih podatkov kršene pravice fizičnih oseb ali je bila kršena zakonodaja in, če so ugotovljene pomanjkljivosti, se po potrebi in smotrno izrečejo popravni ukrepi ali globe za kršitev. zakon. Urad objavi vzorec predloga na svoji spletni strani. Zahteva za začetek postopka mora vsebovati dokazila v podporo navedbam predloga ter kopijo dokumenta oziroma drugega dokazila, ki dokazuje pravico upravljavca (pravica dostopa do osebnih podatkov, pravica zahtevati popravek osebnih podatkov, pravica do izbris ali omejitev osebnih podatkov, pravica do prenosa osebnih podatkov), če je tako pravico uveljavljal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali Navedene pravice (poleg pravice do začetka postopka varstva osebnih podatkov) lahko upravljavec, ki nadzoruje obdelavo osebnih podatkov, uveljavlja po elektronski pošti ali pisno. Upravljavec je lahko obveščen tudi o morebitnem uhajanju osebnih podatkov ali drugih resnih dejstvih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži zahtevo za postopek varstva osebnih podatkov na:

Urad Slovaške republike za varstvo osebnih podatkov
s sedežem na naslovu Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

ali se obrnite na urad prek njegovega spletnega mesta http://www.dataprotection.gov.sk.

Če zadevna oseba nima polne poslovne sposobnosti, lahko njene pravice uveljavlja zakoniti zastopnik. Če zadevna oseba ni živa, lahko njene pravice po tem zakonu uveljavlja bližnja oseba.
Upravljavec bo zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov obdelal brezplačno, razen za plačilo v znesku, ki ne sme presegati zneska smotrno nastalih materialnih stroškov, povezanih z izdelavo kopij, dobavo tehničnih nosilcev podatkov in pošiljanjem informacij v podatke. predmet, razen če poseben zakon določa drugače. Upravljavec je dolžan zahtevo zadevne osebe pisno obdelati najkasneje v 30 dneh od dneva vročitve zahteve. Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja pisno obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike o kakršnih koli omejitvah pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Upravljavec ne posreduje nobenih osebnih podatkov tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

6. Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem

Kot zadevna oseba imate pravico, da ne boste podvrženi odločitvi, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, in ki ima pravne učinke, ki vplivajo nanjo ali podobno vplivajo nanjo.
Upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov za katerega koli od zgoraj navedenih namenov ne uporablja avtomatiziranega individualnega odločanja ali profiliranja.

7. Hranjenje in varstvo osebnih podatkov

Upravljavec spletne strani varovanje osebnih podatkov jemlje odgovorno in resno. Osebne podatke obravnava kot zaupne v skladu z ustrezno zakonodajo o varstvu podatkov in tem dokumentom.

Upravljavec osebne podatke obdeluje ročno ali z uporabo elektronskih sistemov. Upravljavec je sprejel vse potrebne in potrebne organizacijske, tehnične in administrativne ukrepe za zagotavljanje točnosti in ažurnosti osebnih podatkov ter za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo in naključno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem ter za čim večjo raven osebnih podatkov. varstvo podatkov. br /> Ta izjava o zasebnosti se lahko sčasoma spremeni. Vse spremembe v zvezi s tem dokumentom objavi na spletnem mestu in obvesti osebe, katerih osebne podatke obdeluje, pred spremembami. Če to zahteva zakon, poiščite soglasje zadevne osebe, preden spremenite ta dokument.